SFS 2005:182 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2005:182 Lag om ändring i miljöbalken
050182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 7 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 15 kap. 13 § och 26 kap. 1 § mil-

jöbalken skall ha följande lydelse.

15 kap.

13 § När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut till

granskning under minst fyra veckor.

När renhållningsordningen antas skall de synpunkter som kommit fram

vid samrådet och granskningen enligt första och andra styckena beaktas.

26 kap.

1 §

3 Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som

har meddelats med stöd av balken.

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter

anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I
fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av
tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är
tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och

liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall
kunna tillgodoses.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.

1 Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om
åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avse-
ende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156,
25.6.2003 s. 17, Celex 32003L0035).

3 Senaste lydelse 2002:175.

SFS 2005:182

Utkom från trycket
den 19 april 2005

background image

2

SFS 2005:182

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.