SFS 2000:228 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2000:228 Lag om ändring i miljöbalken
000228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 11 kap. 21 § och 31 kap. 35 §

miljöbalken ordet ⬝fastighetsregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighetsregist-
rets allmänna del⬝ samt i 26 kap. 15 § ordet ⬝inskrivningsregistret⬝ skall by-
tas ut mot ⬝fastighetsregistrets inskrivningsdel⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

SFS 2000:228

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.