SFS 2003:232 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2003:232 Lag om ändring i miljöbalken
030232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om miljöbalken

dels

att 13 kap. 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas tre nya paragrafer, 14 kap. 8 a�8 c §§, av

följande lydelse.

13 kap.

5 §

3

Med innesluten användning avses en verksamhet där någon

1. modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, de-

struerar, gör sig kvitt eller på annat sätt hanterar sådana genetiskt modifie-
rade organismer och

2. använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa dessa orga-

nismers kontakt med allmänheten och miljön och åstadkomma en hög grad
av säkerhet för allmänheten och miljön.

6 §

Med avsiktlig utsättning avses ett avsiktligt införande av genetiskt mo-

difierade organismer i miljön utan användning av sådana inneslutningsåtgär-
der som avses i 5 §.

14 kap.

8 a §

I reklam för sådana biocidprodukter som avses i artikel 2.1 a i Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om ut-

1

Prop. 2002/03:37, bet. 2002/03:MJU14, rskr. 2002/03:151.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande
av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1, Celex 32001L0018),
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläp-
pande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1, Celex
31998L0008), rådets direktiv 92/32/EEG av den 30 april 1992 om ändring för sjunde
gången i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar
och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen
(EGT L 154, 5.6.1992, s. 1, Celex 31992L0032) samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar
och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga prepa-
rat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1, Celex 31999L0045), senast ändrat genom kommis-
sionens direktiv 2001/60/EG (EGT L 226, 22.8.2001, s. 5, Celex 32001L0060).

3

Senaste lydelse 2000:119.

SFS 2003:232

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

background image

2

SFS 2003:232

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

släppande av biocidprodukter på marknaden

4

och som inte omfattas av un-

dantagen i artikel 1.2 skall följande iakttas.

Reklamen skall innehålla en tydlig och från reklamen i övrigt särskiljbar

uppmaning att använda biocider på ett säkert sätt och alltid före användning
ta del av upplysningarna på produktens förpackning och annan produktinfor-
mation. I uppmaningen får ordet ⬝biocider⬝ ersättas med en beskrivning av
den typ av biocider som produkten tillhör.

Uttryck som ⬝låg risk⬝, ⬝inte giftig⬝, ⬝oskadlig⬝ eller liknande som anger

att produkten inte är farlig eller kan leda till en underskattning av de faror
som är förenade med produkten får inte förekomma i reklamen.

8 b §

I reklam för ämnen som är farliga enligt artikel 2.2 i rådets direktiv

67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författ-
ningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

5

, se-

nast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/59/EG

6

, och som inte om-

fattas av undantagen i artikel 1.2 skall anges den farlighetskategori eller de
farlighetskategorier som ämnet tillhör

.

8 c §

I reklam för beredningar av kemiska ämnen, som kan föranleda en

enskild person att ingå köpeavtal utan att ha sett den etikett eller förpackning
som beredningen är avsedd att levereras med, skall, om beredningen är farlig
enligt artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av
den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra för-
fattningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat

7

,

senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/60/EG

8

, och den inte om-

fattas av undantagen i artikel 1.5, reklamen innehålla en upplysning om den
typ eller de typer av fara som skall anges på etiketten eller förpackningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I fråga om beredningar av kemiska ämnen som omfattas av rådets di-

rektiv 91/414/EEG av den 19 augusti 1991 om utsläppande av växtskydds-
medel på marknaden

9

, senast ändrat genom direktiv 2003/5/EG

10

, eller som

är biocidprodukter och omfattas av direktiv 98/8/EG om utsläppande av bio-
cidprodukter på marknaden, skall 14 kap. 8 c § tillämpas från och med den
30 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4

EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L0018).

5

EGT P 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548).

6

EGT L 225, 21.8.2001, s. 1 (Celex 32001L0059).

7

EGT L 200, 30.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0045).

8

EGT L 226, 22.8.2001, s. 5 (Celex 32001L0060).

9

EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 31991L0414).

10

EGT L 8, 14.1.2003, s. 7 (Celex 32003L0005).

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.