SFS 2004:224 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2004:224 Lag om ändring i miljöbalken
040224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 15 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i miljöbalken skall införas två

nya paragrafer, 5 kap. 10 och 11 §§, samt närmast före 5 kap. 10 § en ny
rubrik av följande lydelse.

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

10 §

För förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön skall Sveriges land-

områden och kustvattenområden delas in i

1. Bottenvikens vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Botten-
viken,

2. Bottenhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Botten-
havet,

3. Norra �stersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i södra
�&lands hav eller norra Gotlandshavet,

4. Södra �stersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i västra Got-
landshavet, östra Gotlandshavet, Bornholmshavet, Arkonahavet eller �re-
sund, och

5. Västerhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Väster-
havet.

I varje vattendistrikt ingår det anslutande grundvattnet och det anslutande

kustvattenområdet ut till en nautisk mil utanför den baslinje som avses i la-
gen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

Med avrinningsområde avses ett landområde från vilket all ytvattenavrin-

ning strömmar till havet genom ett enda utlopp eller delta.

Ytvatten, grundvatten, kustvatten och landområden vid kusten som inte

kan hänföras till ett visst avrinningsområde skall hänföras till det vatten-
distrikt som är närmast eller lämpligast.

1 Prop. 2003/04:57, bet. 2003/04:MJU17, rskr. 2003/04:174.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
(EGT L 327, 22.12.2000, s. 1, Celex 32000L0060).

SFS 2004:224

Utkom från trycket
den 4 maj 2004

background image

2

SFS 2004:224

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Regeringen meddelar föreskrifter om gränsdragningen mellan vatten-

distrikten. Vid gränsdragningen får ett enskilt avrinningsområde hänföras till
annat vattendistrikt än vad som följer av första stycket, om det är lämpligt
med hänsyn till förvaltningsarbetet.

11 §

En länsstyrelse i varje vattendistrikt skall vara vattenmyndighet med

ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.

Regeringen meddelar föreskrifter om vattenmyndigheterna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om karakterisering av vattenområden, förvaltningsplaner för vat-
tendistrikt och övervakning av vattenmiljön samt de föreskrifter som i övrigt
behövs för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.