SFS 2005:284 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2005:284 Lag om ändring i miljöbalken
050284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 12 § miljöbalken skall ha

följande lydelse.

29 kap.

12 §

2 Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller växter, utbrutet

material vid täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska organismer el-
ler varor innehållande kemiska produkter eller genetiskt modifierade orga-
nismer eller produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade
organismer, vilka har varit föremål för brott enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 eller
10 § får förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller värdet av egendomen eller utbytet av sådant brott.

Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpme-

del vid brott enligt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 eller 10 § får förklaras förverkade, om
det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.
Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel
vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort
ett straffbart försök. I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis
förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 2002:175.

SFS 2005:284

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.