SFS 2004:322 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2004:322 Lag om ändring i miljöbalken
040322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 3 § miljöbalken skall ha

följande lydelse.

10 kap.

3 §

2

Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehand-

ling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som
förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde
ha upptäckt dem. Avser förvärvet en privatbostadsfastighet enligt 2 kap.
13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast en förvärvare som
känt till föroreningen. I fråga om förorenad byggnad eller anläggning gäller
detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anlägg-
ningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.

Första stycket tillämpas inte när en bank har förvärvat en fastighet för att

skydda fordran enligt 7 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2000:119.

SFS 2004:322

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.