SFS 1999:368 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1999:368 Lag om ändring i miljöbalken
990368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 kap. 1 § miljöbalken skall ha

följande lydelse.

18 kap.

1 §

Regeringen prövar efter överklagande

1. beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande, ändring eller

upphävande av nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
strandskyddsområden, miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden,
utom frågor om ersättning,

2. beslut av generalläkaren enligt denna balk eller enligt föreskrifter med-

delade med stöd av balken, och

3. andra beslut för vilka det är föreskrivet att de skall överklagas till reger-

ingen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218.

SFS 1999:368

Utkom från trycket
den 11 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.