SFS 1999:385 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1999:385 Lag om ändring i miljöbalken
990385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagen beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 3 och 7 §§, 19 kap. 5 §, 22

kap. 1, 4, 6 och 25 §§ samt 26 kap. 3 § miljöbalken skall ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och be-

skriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åt-
gärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat,
landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och
energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effek-
ter på människors hälsa och miljön.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning som berör en verksamhet som

avses i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-
derna av allvarliga kemikalieolyckor är också att identifiera och bedöma fak-
torer i verksamhetens omgivning som kan påverka säkerheten hos denna.

7 §

En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter
som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §, däribland

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om loka-

lisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar

skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verk-
samheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. överträds,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga in-

verkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alter-

nativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst al-
ternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamhe-
ten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�4.

1

Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219.

SFS 1999:385

Utkom från trycket
den 14 juni 1999

background image

2

SFS 1999:385

I ett beslut enligt 4 § tredje stycket om att betydande miljöpåverkan kan

antas får länsstyrelsen ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå
samma syfte skall redovisas när alternativa utformningar som avses i första
stycket 4 redovisas.

För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som
anges i första stycket, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verk-
samhetens eller åtgärdens art och omfattning.

Av 22 kap. 1 § första stycket 6 framgår att en ansökan i ett ansökningsmål

skall innehålla en säkerhetsrapport i de fall verksamheten omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar-
liga kemikalieolyckor.

19 kap.

5 §

I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder skall

tillämpas bestämmelserna i

1. 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll,
2. 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
3. 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
4. 22 kap. 6 § om talerätt,
5. 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
6. 22 kap. 12 § om sakkunniga,
7. 22 kap. 13 § om undersökning på platsen,
8. 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11 samt andra stycket sista me-

ningen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll,

9. 22 kap. 26 § om särskild dom,
10. 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

11. 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförord-

nande, och

12. 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 §.

22 kap.

1 §

En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den skall innehålla

1. de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att

bedöma verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning,

2. en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. och uppgift om det sam-

råd som skett enligt 6 kap. 4�6 §§,

3. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreg-

lerna i 2 kap. iakttas,

4. förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs

för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten,

5. förslag till hur verksamheten skall kontrolleras, och
6.

en säkerhetsrapport i de fall verksamheten omfattas av lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar-
liga kemikalieolyckor.

I mål om vattenverksamhet skall ansökan dessutom innehålla följande

background image

3

SFS 1999:385

1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller

ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda inneha-
vare av särskild rätt till fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sakä-

gare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med så-
dana uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall skall innehålla i

mål om vattenverksamhet finns i 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

4 §

Ett exemplar av ansökningshandlingarna och av kungörelsen skall sän-

das till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet

,

Statens räddningsverk och Fis-

keriverket. Om det kan antas att det allmänna fiskeintresset eller något annat
allmänt intresse inte berörs av verksamheten, behöver dock inte handling-
arna sändas över.

Kungörelsen skall även sändas till berörda kommuner och den eller de

kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet samt till länsstyrelsen och andra statliga myndigheter vars verksamhet
kan beröras av ansökan.

6 §

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Statens räddningsverk och läns-

styrelsen skall, när det behövs, föra talan i målet för att tillvarata miljöintres-
sen och andra allmänna intressen.

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra all-

männa intressen inom kommunen.

Fiskeriverket skall, om handlingar sänds till verket enligt 4 §, yttra sig om

vattenanläggningens eller verksamhetens inverkan på det allmänna fiskein-
tressset samt föreslå de bestämmelser som behövs till skydd för fisket. Om
verket anser att ett yttrande kräver undersökning på platsen, skall verket an-
mäla detta till miljödomstolen, som skall förordna om sakkunnigutredning
enligt 12 §.

25 §

En dom som innebär att tillstånd lämnas till en verksamhet skall i fö-

rekommande fall innehålla bestämmelser om

1. den tid som tillståndet skall gälla,
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska ut-

formning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kontroll,
4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åtgär-

der samt hur betalningen skall ske,

5. skyldighet att betala avgifter,
6. de villkor som behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan el-

ler andra olägenheter,

7. de villkor som behövs avseende hanteringen i verksamheten av kemiska

produkter om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

8. de villkor som behövs om avfallshantering och återvinning och återan-

vändning om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan med-
föra olägenheter för den yttre miljön,

9. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark, vat-

ten och andra naturresurser,

background image

4

SFS 1999:385

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

10. de villkor som behövs med avseende på efterbehandling och ställande

av säkerhet,

11. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön,

12. den

tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får

framställas,

13.

den förlust av vatten eller annat som tillståndshavare enligt 31 kap. 22

och 23 §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning, och

14. rättegångskostnader.
Avser tillståndet arbeten för vattenverksamhet, skall i domen anges den tid

inom vilken arbetena skall vara utförda. Tiden får sättas till högst tio år. Den
tid inom vilken igångsättandet av miljöfarlig verksamhet skall ha skett skall
anges.

Miljödomstolen får överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa villkor av

mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i mål om vattenverksamhet och

vattenanläggningar skall innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

26 kap.

3 §

Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelsen,

andra statliga myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter), i enlig-
het med vad regeringen bestämmer.

Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om åtgärder för

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige be-

stämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap.,
med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd, över
hanteringen av kemiska produkter enligt 14 kap. och över avfallshanteringen
enligt 15 kap.

Regeringen får föreskriva att den tillsynsmyndighet regeringen bestämmer

får överlåta åt en kommun att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som an-
nars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet, om kommunen har gjort
framställning om det. Detta gäller inte verksamhet som utövas av Försvars-
makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radio-
anstalt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Denna lag är inte tillämplig på mål eller ärenden som är under hand-

läggning enligt miljöbalkens bestämmelser, eller motsvarande äldre bestäm-
melser i lag som upphävts genom miljöbalken enligt 2 § lagen (1998:811)
om införande av miljöbalken, vid denna lags ikraftträdande.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.