SFS 2001:437 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2001:437 Lag om ändring i miljöbalken
010437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om miljöbalken

dels

att rubriken närmast före 7 kap. 28 § skall utgå,

dels

att 4 kap. 1 §, 6 kap. 1, 7 och 8 §§, 7 kap. 27�29 §§, 8 kap. 1 §,

11 kap. 9 §, 12 kap. 1 och 2 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 2 §, 21 kap. 7 §, 29 kap.
4 §, 31 kap. 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före 7 kap. 27 § skall ha föl-
jande lydelse,

dels

att det i balken skall införas fem nya paragrafer, 4 kap. 8 § samt

7 kap. 28 a, 28 b, 29 a och 29 b §§, av följande lydelse.

4 kap.

1 §

De områden som anges i 2�8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kul-

turvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploaterings-
företag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

1. det inte möter något hinder enligt 2�8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och

kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2�6 §§ utgör inte hinder för ut-

vecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utfö-
randet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda
skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning
av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra
stycket.

8 §

En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde

som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfat-
tar verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får
komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats.

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Jfr rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt

vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7, Celex 31992L0043), senast ändrat
genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42, Celex 31997L0062), och
rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT
L 103, 25.4.1979, s. 1, Celex 31979L0409), senast ändrat genom direktiv 97/49/EG
(EGT L 223, 13.8.1997, s. 9, Celex 31997L0049).

SFS 2001:437

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

2

SFS 2001:437

6 kap.

1 §

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd

enligt 7 kap. 28 a § eller 9, 11 och 12 kap. eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken. En sådan skall finnas även vid tillåtlighets-
prövning enligt 17 kap.

Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en miljökonsekvensbe-

skrivning även i dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken där det behövs för
att kunna bedöma miljöpåverkan. Regeringen får även föreskriva om undan-
tag från skyldigheten enligt första stycket att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning för verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli mindre bety-
dande.

7 §

3

En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter
som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §, däribland

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om loka-

lisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar

skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verk-
samheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. överträds,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga in-

verkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alter-

nativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst al-
ternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamhe-
ten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�4.
I ett beslut enligt 4 § tredje stycket om att betydande miljöpåverkan kan

antas får länsstyrelsen ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå
samma syfte skall redovisas när alternativa utformningar som avses i första
stycket 4 redovisas.

För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som
anges i första stycket, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verk-
samhetens eller åtgärdens art och omfattning.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett natur-

område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 skall en
miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen
har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen.

Av 22 kap. 1 § första stycket 6 framgår att en ansökan i ett ansökningsmål

skall innehålla en säkerhetsrapport i de fall verksamheten omfattas av lagen

3

Senaste lydelse 1999:385.

background image

3

SFS 2001:437

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar-
liga kemikalieolyckor.

8 §

När en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i ett mål eller ärende

om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, skall detta kungöras till-
sammans med kungörelsen om ansökan enligt 19 kap. 4 § och 22 kap. 3 §.
Om en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i något annat mål eller
ärende som rör en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan, skall detta kungöras. Har en ansökan gjorts skall kun-
görelsen ske tillsammans med kungörelsen av ansökan. Därefter skall ansö-
kan och miljökonsekvensbeskrivningen hållas tillgängliga för allmänheten,
som skall beredas tillfälle att yttra sig över dessa innan målet eller ärendet
prövas.

När dom eller beslut har meddelats i målet eller ärendet skall detta kungö-

ras. Samtidigt skall också kungöras hur allmänheten kan få tillgång till infor-
mation om innehållet. Vidare skall den ansvariga myndigheten i den stat
med vilken samråd hållits enligt 6 § informeras.

När en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enbart för en prövning

enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, eller när ett beslut avser enbart en sådan pröv-
ning, skall vad som anges i första och andra styckena i denna paragraf till-
lämpas i den utsträckning som behövs för prövningen eller, om det är lämp-
ligt, för att allmänheten skall få tillgång till information om innehållet.

7 kap.

Särskilda skyddade områden

27 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall

fortlöpande föra en förteckning över naturområden som bör beredas skydd
eller har beretts skydd

1. som särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG av den

2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar

4

, senast ändrat genom direktiv

97/49/EG

5

,

2. som särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den

21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

6

, ändrat

genom direktiv 97/62/EG

7

, eller

3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för na-

turområden.

Av förteckningen skall det framgå vad som föranlett att området har tagits

upp i förteckningen och enligt vilket direktiv, internationellt åtagande eller
nationellt mål som förtecknandet har skett.

Ett område som tagits upp i förteckningen skall prioriteras i det fortsatta

skyddsarbetet.

4

EGT L 103, 25.4.1979, s. 1 (Celex 31979L0409).

5

EGT L 223, 13.8.1997, s. 9 (Celex 31997L0049).

6

EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 (Celex 31992L0043).

7

EGT L 305, 8.11.1997, s. 42 (Celex 31997L0062).

background image

4

SFS 2001:437

28 §

Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde,

om området enligt direktiv 79/409/EEG är särskilt betydelsefullt för skyddet
av vilda fåglar.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av

livsmiljöer samt vilda djur och växter har valts ut som ett område av intresse
för gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt bevarandeom-
råde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring

enligt första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre moti-
verar en sådan förklaring.

28 a §

Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som

på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förteck-
nats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder

som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvalt-
ningen av det berörda området.

28 b §

Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åt-

gärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verk-
samheter eller åtgärder inte

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att

skyddas,

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en

störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av ar-
ten eller arterna.

29 §

Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om

1. det saknas alternativa lösningar,
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker

som har ett väsentligt allmänintresse och

3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljö-

värden så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter

regeringens tillåtelse.

29 a §

Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är

den som ansökt om tillståndet skyldig att bekosta de kompensationsåtgärder
som anges i beslutet om tillstånd.

Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att

kräva att sökanden skall stå för kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt
beaktas det allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2.

29 b §

Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen i det län

där det berörda området finns.

För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dis-

pensprövning till följd av bestämmelserna i 9 kap. eller 11�15 kap. skall
dock frågan om tillstånd enligt 28 a § prövas av den myndighet som prövar
den andra tillståndsfrågan eller dispensen. Innan myndigheten meddelar sitt

background image

5

SFS 2001:437

beslut, skall den länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle att
yttra sig.

8 kap.

1 §

Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada,

fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs
ägg, rom eller bon eller att skada eller förstöra sådana djurs fortplantnings-
områden och viloplatser får meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns
risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna eller utsättas för
plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtagan-
den om skydd av en sådan art. Förbudet får dock inte gälla fall då ett sådant
djur måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot angrepp på per-
son eller värdefull egendom.

Särskilda bestämmelser gäller om att döda eller fånga vilt levande djur av

viss art, när åtgärden är att hänföra till jakt eller fiske.

11 kap.

9 §

För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte nå-

got annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet prövas av miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till mark-
avvattning prövas dock av länsstyrelsen, om den inte skall prövas av miljö-
domstolen enligt 7 kap. 19 och 20 §§ lagen (1998:812) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet.

Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om

det inte krävs tillstånd för verksamheten.

Bestämmelser om skyldighet att begära prövning innan en anläggning för

bortledande av grundvatten tas ur bruk finns i 23 §.

Oavsett vad som följer av 11�15, 19 och 23 §§, kan det för en viss verk-

samhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

12 kap.

1 §

Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för täkt av berg, sten, grus, sand,

lera, jord, torv eller andra jordarter. För husbehov får dock markinnehavare
vidta sådana åtgärder utan tillstånd, om inte annat följer av 7 kap. 28 a § el-
ler föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket i denna para-
graf.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att åtgärder enligt första stycket för markinnehavarens husbehov inte får vid-
tas utan tillstånd. Tillståndsplikt enligt detta stycke får föreskrivas om åtgär-
derna kan antas motverka hushållningen av de i första stycket angivna natur-
resurserna eller medföra en icke obetydlig skada på miljön.

Första och andra stycket gäller inte
1. åtgärder i vattenområden som kräver tillstånd enligt 11 kap.,
2. åtgärder som kräver tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinental-

sockeln, eller

background image

6

SFS 2001:437

3. täkt av torv som bearbetningskoncession har lämnats för enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter.

2 §

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt skall behovet av det

material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på
miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till
en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller
växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande. Tillstånd får
inte heller lämnas i strid mot 7 kap. 28 a�29 §§.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd för täkt av matjord skall beaktas

behovet av brukningsbar jordbruksmark.

17 kap.

3 §

Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av

en verksamhet som inte omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt

1 kap. 1 § skall främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingri-
pande slag,

2. verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt 7 kap. 27 § kan

antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området,

3. verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje stycket.
Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är

tillståndspliktig enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av
balken.

Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår om tillståndsprövning av

verksamheten, skall regeringen omedelbart lämna besked om förbehållet till
den tillståndsprövande miljödomstolen eller myndigheten.

19 kap.

2 §

Om en förvaltningsmyndighet eller kommun finner att en verksamhet

eller åtgärd endast kan tillåtas enligt 2 kap. 9 § första stycket eller 10 § eller
enligt 7 kap. 29 §, skall förvaltningsmyndigheten eller kommunen med eget
yttrande överlämna frågan till regeringens avgörande. Detsamma gäller om
regeringen skall pröva tillåtligheten enligt 17 kap. 1 § eller om regeringen
har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten enligt 17 kap. 3 §.

Att det finns en skyldighet att underrätta regeringen om verksamhet enligt

17 kap. 3 § framgår av 17 kap. 5 §.

21 kap.

7 §

Om miljödomstolen finner att en verksamhet eller åtgärd endast kan

tillåtas enligt 2 kap. 9 § första stycket eller 10 § eller enligt 7 kap. 29 §, skall
miljödomstolen med eget yttrande överlämna frågan till regeringens avgö-
rande. Detsamma gäller om regeringen skall pröva tillåtligheten enligt
17 kap. 1 § eller om regeringen har förbehållit sig prövningen av tillåtlighe-
ten enligt 17 kap. 3 §.

Om miljödomstolen finner att ett mål hos domstolen rör även ett annat all-

mänt intresse av synnerlig vikt än sådant som avses i 1 kap. 1 §, skall dom-

background image

7

SFS 2001:437

stolen med eget yttrande överlämna målet till regeringen. Detsamma gäller,
om Naturvårdsverket begär att målet av sådan anledning skall överlämnas
till regeringen. �r det fråga om en statlig myndighets beslut som rör För-
svarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt skall domstolen alltid med eget yttrande överlämna ärendet till
regeringens avgörande.

29 kap.

4 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en

verksamhet eller vidtar någon annan åtgärd utan att ha inhämtat tillåtlighets-
beslut, tillstånd, godkännande eller medgivande eller gjort en anmälan som
föreskrivs i denna balk eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken, döms för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst
två år.

Detsamma gäller den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot vill-

kor som meddelats i samband med tillåtlighetsbeslut, tillstånd, godkännande
eller dispens enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken eller vid omprövning av sådana tillstånd eller villkor.

Till ansvar enligt första eller andra stycket döms inte om ansvar för gär-

ningen kan utdömas enligt 1 eller 2 §.

I fråga om en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt en-

ligt 7 kap. 28 a § döms inte till ansvar enligt första stycket denna paragraf,
om tillstånd eller dispens för verksamheten eller åtgärden har lämnats till
följd av bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.

31 kap.

4 §

Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär

att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av
en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet gäller

1. föreskrifter enligt 7 kap. 3 § om åtgärder och inskränkningar som rör

nationalparker,

2. föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 eller 9 § om åtgärder och inskränkningar

som rör naturreservat och kulturreservat,

3. förbud eller beslut att inte medge dispens enligt 7 kap. 11 § andra

stycket inom biotopskyddsområde,

4. föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör

vattenskyddsområden,

5. skydd för särskilda områden enligt 7 kap. 28 a�29 b §§,
6. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket som rör viss

verksamhet.

En föreskrift enligt 7 kap. 3 § om begränsning av rätten till jakt efter

björn, lo, varg, järv, älg eller örn medför inte rätt till ersättning.

5 §

Innebär ett beslut som avses i 4 § första stycket 1�5 att det krävs till-

stånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om till-
stånd vägrats eller förenats med särskilda villkor.

Har förbud att vidta en åtgärd utan tillstånd meddelats enligt 7 kap. 24 §

och vägras tillstånd, gäller 4 § första stycket.

background image

8

SFS 2001:437

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. För verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 krävs inte tillstånd

enligt 7 kap. 28 a §.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.