SFS 2021:875 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2021:875 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2021-875.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 30 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 24 kap. 1 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 17 a kap., av följande lydelse.

17 a kap. Regeringens tillståndsprövning
Tidsbegränsat tillstånd till verksamhet som avser täkt av kalksten
1 § Regeringen ska pröva en ansökan om

1. tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som
a) avser täkt av kalksten och drift av därmed sammanhängande anlägg-

ningar och anordningar,

b) avser brytning av den kalksten som vid tidpunkten för ansökan om-

fattas av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kan slutföras på grund
av tidsbegränsningen i det tillståndet, och

c) behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av

kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfreds-
ställande sätt, och

2. sådan dispens som krävs för att bedriva den verksamhet som avses i 1.
Första stycket gäller trots vad som framgår av 7 kap. 29 b §, 9 kap. 8 §

första stycket, 11 kap. 9 b § första stycket första meningen, 21 kap. 1 §
första stycket 1 och 2 och föreskrifter meddelade med stöd av 8 kap. 1 och
2 §§.

2 § En ansökan enligt 1 § får göras av den som innehar ett sådant tillstånd
som avses i 1 § första stycket 1 b. Ansökan ska vara skriftlig och ges in till
regeringen.

Ansökan ska innehålla
1. de förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs,
2. de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs

för att det ska vara möjligt att bedöma verksamhetens

a) art,
b) omfattning,
c) miljöeffekter, och
d) påverkan på närliggande fastigheter,

1 Prop. 2021/22:15, bet. 2021/22:MJU7, rskr. 2021/22:4.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedöm-
ning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

SFS

2021:875

Publicerad
den

1 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:875

3. övrigt underlag om verksamheten och om övriga förhållanden som be-

hövs för prövningen, och

4. i förekommande fall
a) skäl för att verksamheten ska få undantas från krav med stöd av 3 §

första stycket, och

b) uppgifter om vilken annan bedömning som kan vara lämplig enligt 3 §

tredje stycket 1.

Undantag från kraven på miljöbedömningar
3 § Regeringen får i enskilda fall meddela ett särskilt beslut som innebär
att en verksamhet som prövas enligt detta kapitel får undantas från kraven i
6 kap. 20�32 och 35�47 §§, om

1. tillämpningen av dessa bestämmelser skulle få en betydande negativ

inverkan på verksamhetens syfte, och

2. en bedömning av verksamhetens miljöpåverkan ändå kan göras.
Av beslutet ska skälen för beslutet framgå.
Om regeringen beslutar att undantag enligt första stycket får göras ska

regeringen, innan frågan om tillstånd med stöd av 1 § prövas,

1. undersöka om någon annan form av bedömning är lämplig,
2. se till att det underlag som getts in görs tillgängligt för den allmänhet

som kan antas bli berörd, och

3. informera Europeiska kommissionen om skälen för undantaget och

bifoga det underlag som getts in enligt 2.

4 § Regeringen ska, innan frågan om tillstånd med stöd av 1 § prövas, göra
beslutet enligt 3 § tillgängligt tillsammans med skälen för detta för den all-
mänhet som kan antas bli berörd.

Särskilda villkor
5 § Bestämmelsen i 17 kap. 7 § första stycket om särskilda villkor ska
gälla även vid tillämpning av detta kapitel.

24 kap.
1 §
3 Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål
enligt 21 kap. 1 a § första stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd till en
verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har fått laga kraft, gäller
tillståndet mot alla, vad avser frågor som har prövats i domen eller beslutet.
Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har
meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 §, beslut
om tillstånd till markavvattning som har meddelats av en länsstyrelse enligt
11 kap. och beslut om tillstånd som har meddelats av regeringen med stöd
av 17 a kap. Om tillståndet avser utförandet av en vattenanläggning, inne-
fattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel, till följd
av 7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 §, 11 kap. 9 c § eller 12 kap.
10 § denna balk eller till följd av 2 kap. 10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller
17 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, kan dock ett
tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller åter-
kallas och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också
ske genom förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 §
fjärde stycket.

3 Senaste lydelse 2018:1407.

background image

3

SFS

2021:875

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller

åtgärder enligt 11 kap. 16 §.

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan som

en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

18 §4 Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har utförts
i enlighet med ett tillstånd enligt denna balk, medför skador som inte förut-
sågs av mark- och miljödomstolen eller regeringen när tillståndet med-
delades, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning enligt 31 kap.

Om fråga är om betydande skador för enskild eller för något allmänt

intresse, får begäras sådana ändringar på verksamhetsutövarens bekostnad
av vattenverksamheten eller vattenanläggningen som, utan att medföra
skador för tredje man eller väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är
ägnade att förebygga eller minska framtida skador. I fråga om allmänna
intressen förs talan av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Kammarkollegiet, länsstyrelse eller kommun.

Anspråk på grund av oförutsedda skador ska för att få tas upp till prövning

framställas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid,
högst tjugo år, som kan ha bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas
från utgången av den av domstolen bestämda tiden inom vilken arbetena ska
vara utförda.

Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet utgår tiden för framställan dock aldrig tidigare
än två år från det att skadan uppkom.

Bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) gäller inte anspråk enligt

denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2021.
2. Lagen får tillämpas på ansökningar som lämnas in efter den

16 september 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1407.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.