SFS 2021:876 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2021:876 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2021-876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 30 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att 17 a kap. ska upphöra att gälla,
dels att 24 kap. 1 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

24 kap.
1 §
3 Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål
enligt 21 kap. 1 a § första stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd till en
verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har fått laga kraft, gäller
tillståndet mot alla, vad avser frågor som har prövats i domen eller beslutet.
Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har
meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 § samt
beslut om tillstånd till markavvattning som har meddelats av en länsstyrelse
enligt 11 kap. Om tillståndet avser utförandet av en vattenanläggning, inne-
fattar det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel, till följd
av 7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 §, 11 kap. 9 c § eller 12 kap.
10 § denna balk eller till följd av 2 kap. 10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller
17 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, kan dock ett
tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller åter-
kallas och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också
ske genom förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 §
fjärde stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller

åtgärder enligt 11 kap. 16 §.

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan som

en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

18 §4 Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har utförts
i enlighet med ett tillstånd enligt denna balk, medför skador som inte förut-
sågs av mark- och miljödomstolen när tillståndet meddelades, får den skade-
lidande framställa anspråk på ersättning enligt 31 kap.

1 Prop. 2021/22:15, bet. 2021/22:MJU7, rskr. 2021/22:4.
2 Senaste lydelse av
17 a kap. 1 § 2021:875

rubriken till 17 a kap. 2021:875

17 a kap. 2 § 2021:875

rubriken närmast före 17 a kap. 1 § 2021:875

17 a kap. 3 § 2021:875

rubriken närmast före 17 a kap. 3 § 2021:875

17 a kap. 4 § 2021:875

rubriken närmast före 17 a kap. 5 § 2021:875.

17 a kap. 5 § 2021:875
3 Senaste lydelse 2021:875.
4 Senaste lydelse 2021:875.

SFS

2021:876

Publicerad
den

1 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:876

Om fråga är om betydande skador för enskild eller för något allmänt

intresse, får begäras sådana ändringar på verksamhetsutövarens bekostnad
av vattenverksamheten eller vattenanläggningen som, utan att medföra
skador för tredje man eller väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är
ägnade att förebygga eller minska framtida skador. I fråga om allmänna
intressen förs talan av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Kammarkollegiet, länsstyrelse eller kommun.

Anspråk på grund av oförutsedda skador ska för att få tas upp till prövning

framställas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid,
högst tjugo år, som kan ha bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas
från utgången av den av domstolen bestämda tiden inom vilken arbetena ska
vara utförda.

Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet utgår tiden för framställan dock aldrig tidigare
än två år från det att skadan uppkom.

Bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) gäller inte anspråk enligt

denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller dock fortfarande för tillstånd som meddelats

före den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.