SFS 2021:881 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2021:881 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2021-881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 30 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 15 kap. 18 § och 27 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 27 kap. 7 § ska utgå,
dels att nuvarande 15 kap. 9 § ska betecknas 15 kap. 8 a §,
dels att 14 kap. 8 §, den nya 15 kap. 8 a §, 15 kap. 12, 13, 15�17 och

21 §§, 27 kap. 4 § och 29 kap. 4 och 11 §§ och rubriken närmast före 15 kap.
12 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 15 kap. 9 och 16 a §§, av

följande lydelse.

14 kap.
8 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

1. föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,

biotekniska organismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2�4 §§,

2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav

på tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och utförsel av en
kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara,

3. föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller miljö-

skyddssynpunkt för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,

4. föreskrifter om förbud som är av särskild betydelse från hälso- eller

miljöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk
produkt, bioteknisk organism eller vara,

5. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls

eller används,

6. föreskrifter om sådana undantag från förbudet i 7 § första stycket att

sprida bekämpningsmedel från luftfartyg som det finns synnerliga skäl för,

7. föreskrifter om hantering, införsel, överlåtelse och förbränning av

bränsle, handel med bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som
behövs för att motverka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägen-
het för människors hälsa eller miljön,

1 Prop. 2020/21:198, bet. 2021/22:MJU4, rskr. 2021/22:3.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och
om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2018/851 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2016:781.

SFS

2021:881

Publicerad
den

5 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:881

8. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotek-
niska organismer och varor,

9. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrust-
ning som är avsedd för hantering av kemiska produkter eller biotekniska
organismer, och

10. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Euro-

peiska unionen om kontroll av utrustning som är avsedd för spridning av
bekämpningsmedel.

Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får meddelas

endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt
eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras
medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas
genom denna balk.

Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter

som avses i första stycket 7.

15 kap.
8 a §
4 Med producent avses i detta kapitel den som yrkesmässigt

1. utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar eller överlåter produkter,

eller

2. för in produkter till Sverige.

9 § I denna balk avses med

system för utökat producentansvar för avfallshantering: ett system som

innebär att producenter ansvarar ekonomiskt eller organisatoriskt för hante-
ringen av avfallsledet i en produkts livscykel, och

producentansvarsorganisation: en juridisk person som förebygger eller

hanterar avfall från producenters produkter.

Producentens och producentansvarsorganisationens ansvar
12 §
5 För att införa system för utökat producentansvar för avfallshantering
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om skyldighet för producenter att

1. se till att avfall hanteras i enlighet med 11 § och på ett sätt som möjlig-

gör en lämplig behandling enligt 10 §,

2. betala avgifter för att täcka det allmännas kostnader för hantering av

avfall som skräpats ned och information om nedskräpning, eller på annat sätt
ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information om hanteringen,

3. inrätta ett system för egenkontroll för att säkerställa att skyldigheter

enligt denna balk, föreskrifter som är meddelade med stöd av balken och
skyldigheter som följer av EU-förordningar inom balkens tillämpnings-
område följs, och

4. vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av avfall.
Föreskrifter enligt första stycket får endast avse avfall som utgörs av den

typ av produkter som producenterna utvecklar, tillverkar, bearbetar, be-
handlar, överlåter eller för in till Sverige. Föreskrifter som avser sådant av-
fall, och som utgörs även av produkter som producenten inte utvecklat,
tillverkat, bearbetat, behandlat, överlåtit eller fört in till Sverige får endast

4 Senaste lydelse av tidigare 15 kap. 9 § 2016:782.
5 Senaste lydelse 2016:782.

background image

3

SFS

2021:881

avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden
för nya produkter av sådan typ eller som på annat sätt står i rimlig proportion
till producentens verksamhet.

13 §6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för
att främja avfallsförebyggande åtgärder eller en hälso- och miljömässigt
godtagbar avfallshantering, meddela föreskrifter om skyldighet för produ-
centerna att

1. se till att produkter är märkta,
2. lämna information och uppgifter om vilka ämnen och material som en

produkt innehåller samt om insamling, återanvändningsgrad, återvinnings-
grad eller andra förhållanden,

3. se till att produkter har en viss sammansättning, återanvändbarhet och

återvinningsbarhet,

4. vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av använda pro-

dukter, och

5. vidta andra avfallsförebyggande åtgärder.
Föreskrifterna om skyldigheter för en producent att vidta åtgärder som

möjliggör en effektiv insamling av använda produkter som producenten inte
utvecklat, tillverkat, bearbetat, behandlat, överlåtit eller fört in till Sverige
får dock enbart avse den del av marknaden som motsvarar producentens
andel av marknaden för sådana produkter eller som på annat sätt står i rimlig
proportion till producentens verksamhet.

15 §7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. skyldighet för producenter att tillhandahålla eller anlita en producent-

ansvarsorganisation,

2. förbud att yrkesmässigt överlåta eller saluföra produkter om produk-

tens producent inte tillhandahåller eller har anlitat en producentansvars-
organisation,

3. tillstånd, godkännande eller anmälan för yrkesmässig drift av en produ-

centansvarsorganisation,

4. kriterier för hur ersättning som en producentansvarsorganisation tar ut

från producenterna ska bestämmas, och

5. skyldighet för en producentansvarsorganisation att fullgöra sådana

skyldigheter som kan föreskrivas för producenter enligt 12 och 13 §§.

16 §8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som driver eller avser att driva ett yrkesmässigt
system för återanvändning av förpackningar ska anmäla det.

16 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som är etablerad i Sverige och yrkesmässigt
förmedlar distansförsäljning av produkter som omfattas av ett system för
utökat producentansvar till slutanvändare i Sverige

1. ska vara skyldig att registrera sig, och
2. endast får förmedla distansförsäljning från säljare som har uppfyllt

skyldigheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § 1.

6 Senaste lydelse 2016:782.
7 Senaste lydelse 2020:601.
8 Senaste lydelse 2016:782.

background image

4

SFS

2021:881

17 §9 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att det krävs tillstånd, anmälan eller registrering för att
yrkesmässigt hantera avfall.

21 §10 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar enligt 20 och
20 a §§ i fråga om avfall som ska samlas in eller behandlas av en producent
eller en producentansvarsorganisation enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 12 eller 15 §.

27 kap.
4 §
11 Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för

1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna balk

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförs av
kommunen eller den som kommunen anlitar,

2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verk-

samhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 § om avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder, och

3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sorte-

ring av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som
producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §.

Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller till

den som utför renhållningen.

Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg finns

i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

29 kap.
4 §
12 För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan till-

stånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha
gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en före-
skriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens
enligt bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verk-

samheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga

vattenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

9 Senaste lydelse 2016:782.
10 Senaste lydelse 2020:601.
11 Senaste lydelse 2020:601.
12 Senaste lydelse 2017:419.

background image

5

SFS

2021:881

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har

meddelat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska
anmälas för samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av ke-
miska produkter, biotekniska organismer eller varor,

k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förut-

sättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den
förordningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav

på produktgodkännande av växtskyddsmedel,

m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel

17.1 i förordning (EU) nr 528/2012,

n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 § om

krav på tillstånd för yrkesmässig drift av en producentansvarsorganisation
för avfall från elektriska och elektroniska produkter, eller

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och
som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, för-
ordning (EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett
villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.

I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som

har angetts i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska
det förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid
med bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om

1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygg-

lov enligt plan- och bygglagen (2010:900),

2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade

bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och

3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att

förebygga olägenhet för människors hälsa.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala
miljösanktionsavgift.

11 §13 Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 §
första stycket 2, 4 a §, 5 § 1 eller 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms det
inte till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obe-
tydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straff-
bestämmelsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken. Om gärningen är straffbar både
enligt detta kapitel och enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling

13 Senaste lydelse 2020:1174.

background image

6

SFS

2021:881

men ansvar inte kan dömas ut enligt den lagen, döms till ansvar enligt detta
kapitel.

Om ett vitesföreläggande har överträtts och överträdelsen ligger till grund

för en ansökan om att döma ut vitet, döms det inte till ansvar enligt detta
kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1�9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och

inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare
endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 29 kap. 11 § och i

övrigt den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.