SFS 2006:1014 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2006:1014 Lag om ändring i miljöbalken
061014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om miljöbalken

2

dels

att 1 kap. 2 §, 16 kap. 4 § och 29 kap. 2 och 10 §§ skall upphöra att

gälla,

dels

att nuvarande 2 kap. 4 och 6 §§ skall betecknas 2 kap. 6 och 4 §§,

dels

att 2 kap. 7 §, 16 kap. 13 §, 29 kap. 1, 3�6, 8, 9, 11�14 §§ och 30 kap.

1, 2, 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att den nya 2 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas fyra nya paragrafer, 29 kap. 2, 2 a, 2 b

och 3 a §§, samt närmast före 2 kap. 6 och 7 §§ två nya rubriker av följande
lydelse,

dels

att det i balken närmast före 2 kap. 1 § skall införas en ny rubrik av

lydelsen ⬝Tillämpning och bevisbörda⬝, närmast före 2 kap. 2 § skall införas
en ny rubrik av lydelsen ⬝Hänsynsregler⬝, närmast före 2 kap. 8 § skall infö-
ras en ny rubrik av lydelsen ⬝Ansvar för skadad miljö⬝ och närmast före
2 kap. 9 § skall införas en ny rubrik av lydelsen ⬝Slutavvägning⬝.

2 kap.

Val av plats

6 §

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vatten-

område skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet
skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och

11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av
verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § skall bestäm-
melserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad använd-
ning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller om-

rådesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10). Små avvikelser får
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

1

Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 2 § 2000:600.

SFS 2006:1014

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

2

SFS 2006:1014

Rimlighetsavvägning

7 §

Kraven i 2�5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte

kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt be-
aktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverk-
samhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta för-
hållande beaktas vid avvägningen.

Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitets-

norm enligt 5 kap. åsidosätts.

16 kap.

13 §

�verklagbara domar eller beslut får överklagas av en ideell förening

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller mil-
jöskyddsintressen, såvitt avser domar och beslut om tillstånd, godkännande
eller dispens enligt denna balk. Detta gäller

1. även i de fall överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan be-

stämmelse i domen eller beslutet, och

2. även i de fall domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt

22 kap. 26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 § denna balk eller en prövning enligt
7 kap. 13, 14 eller 16 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

För att få överklaga skall föreningen ha bedrivit verksamhet i Sverige un-

der minst tre år och ha lägst 2 000 medlemmar. Föreningen får dock inte
överklaga beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
materielverk eller Försvarets radioanstalt.

En miljöorganisation som vill överklaga en dom eller ett beslut som avses

i första stycket skall göra det innan tiden för överklagande gått ut för dem
som varit parter eller annars såsom sakägare haft klagorätt i målet eller ären-
det.

29 kap.

1 §

För

miljöbrott

döms till böter eller fängelse i högst två år den som med

uppsåt eller av oaktsamhet

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt

sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en

omfattning som inte har ringa betydelse, eller

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan

medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter
i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon
annan betydande olägenhet i miljön,

3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller

strålning, eller

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grund-

vattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur el-

background image

3

SFS 2006:1014

ler växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller
kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

�r brottet grovt, döms för

grovt miljöbrott

till fängelse i lägst sex måna-

der och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall särskilt
beaktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor
omfattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett
medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det
krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en
försummelse av allvarligt slag.

Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är

allmänt vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvar-
ligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf.

2 §

För

brott mot områdesskydd

döms till böter eller fängelse i högst två år

den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i ett biotopskyddsområde bedriver en verksamhet eller vidtar någon an-

nan åtgärd som kan skada naturmiljön och som är förbjuden enligt 7 kap.
11 § andra stycket,

2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan

åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 16 §, eller

3. orsakar en skada eller en risk för skada på eller annan olägenhet för de

miljövärden som avses att skyddas i en nationalpark, ett naturreservat, ett
kulturreservat, ett djur- och växtskyddsområde, ett vattenskyddsområde eller
ett område som omfattas av ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § ge-
nom att olovligen uppehålla sig i området eller där olovligen uppföra bebyg-
gelse, stängsel eller upplag, utföra schaktning, muddring, uppodling, mark-
avvattning, täkt, plantering eller avverkning, utöva jakt eller fiske, eller an-
vända bekämpningsmedel.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 2 b §.

2 a §

För

förseelse mot områdesskydd

döms till böter den som med uppsåt

eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd
av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av en
nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat, ett biotopskyddsområde,
ett djur- och växtskyddsområde, ett strandskyddsområde eller ett vatten-
skyddsområde. Detsamma skall gälla den som med uppsåt eller av oaktsam-
het bryter mot ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 §.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1, 2 eller 2 b §.

2 b §

För

artskyddsbrott

döms till böter eller fängelse i högst två år den

som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller

bo, skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med
en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,

2. tar bort, skadar eller tar frö eller annan del av en växt i strid med en fö-

reskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 2 §,

3. sätter ut ett djur eller en växt i naturmiljön i strid med en föreskrift om

förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 3 §,

background image

4

SFS 2006:1014

4. transporterar eller på annat sätt förflyttar, importerar, exporterar, förva-

rar, förevisar, preparerar, använder i vinstsyfte, förvärvar, säljer, hyr ut, by-
ter eller byter ut, erbjuder sig att köpa, saluför eller innehar för försäljning
djur, växt, ägg, rom, frö eller bo, eller del eller produkt därav, eller annan
vara,

a) i strid med artikel 8.1, 8.5 eller 9.1 rådets förordning (EG) nr 338/97 av

den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem

3

, eller

b) i strid med en föreskrift om förbud eller tillstånd som regeringen har

meddelat med stöd av 8 kap. 4 §, eller

5. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som i det enskilda fallet har

beslutats med stöd av

a) artikel 8.3 eller 9.2 jämförd med artikel 11.3 rådets förordning (EG)

nr 338/97, eller

b) en föreskrift som avses i 4 b.
�r brottet grovt, döms för

grovt artskyddsbrott

till fängelse i lägst sex må-

nader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall sär-
skilt beaktas om det har avsett en särskilt hotad, sällsynt eller annars skydds-
värd art eller om det har utgjort led i en brottslighet som utförts systematiskt
och under lång tid, i stor omfattning eller i vinstsyfte.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

3 §

För

miljöfarlig kemikaliehantering

döms till böter eller fängelse i

högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med
en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, pro-
duktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens,
organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlå-
tenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

Detsamma gäller den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 18 §

andra stycket eller 14 kap. 19 § första stycket,

2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett pro-

duktval eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med
stöd av 14 kap.,

3. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda el-

ler på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller en utrustning enligt ar-
tikel 3, 4, 5 eller 22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

4

,

eller

4. genom att på marknaden släppa ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller

en tensid för ett sådant medel utan att iaktta en skyldighet enligt artikel 3 el-
ler 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31
mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

5

.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om

3

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

4

EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

5

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

background image

5

SFS 2006:1014

1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte skall dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

3 a §

För

olovlig kemikaliehantering

döms till böter den som med uppsåt

eller av oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk orga-
nism eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt i
strid med ett förbud enligt en föreskrift som en myndighet har meddelat med
stöd av regeringens bemyndigande enligt 14 kap.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 eller 3 §.

4 §

6

För

otillåten miljöverksamhet

döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan till-

stånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha
gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att iaktta en före-
skriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens en-
ligt bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljö-

farliga verksamheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vat-

tenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd skall anmä-
las för samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 11 § om

att förhandsanmäla tillverkning eller införsel av en kemisk produkt eller bio-
teknisk organism,

k) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 12 § om

import, yrkesmässig överlåtelse och annan hantering av särskilt farliga ke-
miska produkter och biotekniska organismer,

l) bestämmelsen i 14 kap. 13 § om import, utsläppande på marknaden och

användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel,

6

Senaste lydelse 2001:437.

background image

6

SFS 2006:1014

m) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 24 § om

hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och biotekniska orga-
nismer,

n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 25 § om

tillstånd för yrkesmässig transport av avfall, eller

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det be-

slut om tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten
eller åtgärden och som har meddelats med stöd av balken.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som re-
geringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala mil-
jösanktionsavgift.

5 §

För

försvårande av miljökontroll

döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift i en ansökan, anmälan eller annan handling

som skall ges in till en myndighet enligt en bestämmelse i denna balk, enligt
en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken eller enligt en
bestämmelse som i det enskilda fallet har beslutats med stöd av balken eller
regeringens föreskrifter, om uppgiften från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt
har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt före-
skrifter som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter
mot en föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta
tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande hän-
delse som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot bestämmelsen i 10 kap. 9 § om skyldighet att underrätta till-

synsmyndigheten om en upptäckt förorening,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetisk modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat enligt 14 kap. 10 § om
skyldighet att anmäla produkterna för registrering i ett produktregister, eller

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska pro-

dukter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap.
23 § om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar.

6 §

För

bristfällig miljöinformation

döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en produkt med avse-

ende på hälso- och miljöfarlighet när det gäller farliga ämnen eller bered-
ningar enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av bestämmelserna i 14 kap.,

background image

7

SFS 2006:1014

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan produktinformation

enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
bestämmelserna i 14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk el-

ler med annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt lämna
produktinformation, om märkningen eller informationen behövs till skydd
för människors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003
om export och import av farliga kemikalier

7

genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en

riskfras eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel
16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet, eller
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel

8

genom att låta bli att märka förpackningar enligt vad som

krävs i förordningens artikel 11.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten el-

ler den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kun-
nat försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i
miljön. Ansvar skall inte heller dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar
för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

8 §

9

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med stöd

av 1 kap. 5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken avvi-
kelsen har föreskrivits är straffbelagd,

2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskyddsom-

råde, som regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av av-

loppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §,

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §,

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 12 § vidtar en åtgärd som

ökar belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars försämrar
den miljömässiga situationen eller försvårar efterbehandlingsåtgärder,

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som följer

av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde

stycket,

7

EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

8

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

9

Senaste lydelse 2003:890.

background image

8

SFS 2006:1014

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en gentek-

nisk verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som reger-
ingen har meddelat med stöd av 13 kap. 9 §,

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

10. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall enligt

15 kap. 31 §,

11. bryter mot en bestämmelse om transport och därigenom transporterar

avfall i strid med artikel 3, 5, 6, 8�10, 14�17 eller 19�24 rådets förordning
(EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av av-
fallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

10

, eller

12. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet har beslutats

med stöd av 28 kap. 13 §.

För försök till brott mot första stycket 10 döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5.

9 §

11

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 rådets förordning (EG) nr 338/97

av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem

12

om skyldighet att i en ansökan lämna uppgift

om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organis-

mer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning
av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foder-
produkter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om
ändring av direktiv 2001/18/EG

13

,

10

EGT L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 31993R0259).

11

Senaste lydelse 2003:518.

12

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

13

EUT L 268, 18.10.2003, s. 24 (Celex 32003R1830).

background image

9

SFS 2006:1014

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade organismer

14

,

9. bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kos-

metiska och hygieniska produkter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap. 24 §,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel

15

,

11. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en före-

skrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket
om förbud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt
eller annars i större omfattning samla in och forsla bort avfall, eller

12. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall
än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan
transport.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

11 §

16

Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 3 eller 3 a §, 4 § första

stycket 2, 5 § 1 eller 7, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar.
En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn
till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken eller om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta

kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1�9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och

inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare
endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

12 §

17

Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller växter, utbrutet

material vid täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska organismer el-
ler varor innehållande kemiska produkter eller genetiskt modifierade orga-
nismer eller produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade
organismer, vilka har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller
8 § får förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller värdet av egendomen eller utbytet av ett sådant brott.

Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpme-

del vid brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om
det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.
Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel
vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort

14

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

15

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

16

Senaste lydelse 2003:518.

17

Senaste lydelse 2005:284.

background image

10

SFS 2006:1014

ett straffbart försök. I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis
förklaras förverkat.

13 §

Den som begått brott enligt 8 § första stycket 10 döms vid svensk

domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. Har brot-
tet förövats i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väckas vid den tingsrätt vars
domkrets är närmast den plats där brottet förövades.

14 §

Om någon som ådragit sig ansvar enligt 1 §, frivilligt har avvärjt en

sådan fara eller verkan som anges där innan en avsevärd olägenhet har upp-
kommit, får dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för gär-
ningen.

30 kap.

1 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljö-

sanktionsavgift) skall betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig

enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bal-
ken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,

2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har be-

slutats med stöd av denna balk eller med stöd av föreskrifter som har medde-
lats med stöd av balken, eller

3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som har med-

delats med stöd av balken eller bestämmelser i EG:s förordningar inom bal-
kens tillämpningsområde.

Avgiftens storlek skall framgå av föreskrifterna. Avgiften skall uppgå till

minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek be-
stäms, skall hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den be-
stämmelse som överträdelsen avser.

2 §

18

En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har

skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen

hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgifts-
skyldige,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde

ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse

skulle inträffa, eller

4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.
Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten.

4 §

Ett beslut om att ta ut en miljösanktionsavgift skall delges den avgifts-

skyldige.

18

Senaste lydelse 2003:518.

background image

11

SFS 2006:1014

5 §

En miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio dagar efter det att be-

slutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt 4 §, om tillsynsmyndigheten i
beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt.

Beslutet om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkstäl-

las såsom en dom som har vunnit laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. I fråga om bestämmelser som under tiden från och med den 1 januari

1999 till och med den 31 december 2006 har meddelats i ett tillstånd eller i
ett beslut om tillåtlighet, godkännande eller dispens, skall straffbestämmel-
sen i 29 kap. 4 § första stycket 2 tillämpas endast om den i tillståndet eller
beslutet intagna bestämmelsen uttryckligen har rubricerats som villkor.

3. Bestämmelsen i 30 kap. 1 § skall endast tillämpas på överträdelser som

ägt rum efter att denna lag har trätt i kraft.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.