SFS 1999:1231 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1999:1231 Lag om ändring i miljöbalken
991231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 3 § miljöbalken skall ha

följande lydelse.

10 kap.

3 §

Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehand-

ling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som
förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde
ha upptäckt dem. Avser förvärvet en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 §
inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast en förvärvare som känt till
föroreningen. I fråga om förorenad byggnad eller anläggning gäller det-
samma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningen är
belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förvärv som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

SFS 1999:1231

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.