SFS 2010:504 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2010:504 Lag om ändring i miljöbalken
100504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande om-

råden gäller 26 § väglagen (1971:948).

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljö-

värdighet gäller 1 kap. 7 § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall

23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av natur-
gasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2007:218.

SFS 2010:504

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.