SFS 2010:815 Lag om ändring i miljöbalken

100815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 31 kap. 32 § ska upphöra att gälla,
dels att 32 kap. 1 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

32 kap.

1 §

Skadestånd enligt detta kapitel ska betalas för personskada och

sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har
orsakat i sin omgivning.

En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock

endast om skadan är av någon betydelse.

En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet,

ersätts bara om den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas
med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst
under jämförliga förhållanden.

11 §

2

Medför en verksamhet som avses i detta kapitel att en fastighet helt

eller delvis blir onyttig för ägaren eller att det uppstår synnerligt men vid
användningen, ska fastigheten eller fastighetsdelen på ägarens begäran lösas
in av den som bedriver verksamheten.

Första stycket tillämpas också, om någon som är ansvarig för avhjälpande

enligt 10 kap. vidtar en åtgärd som medför att fastigheten blir helt eller del-
vis onyttig för ägaren eller att synnerligt men uppkommer vid användningen.
Vad som nu har sagts gäller dock inte om ansvaret för avhjälpande vilar även
på ägaren.

I fråga om sådan inlösen tillämpas expropriationslagen (1972:719).

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
a) ersättning med anledning av ett sådant beslut som avses i 31 kap. 4, 5

eller 11 §, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet,

b) ersättning med anledning av en sådan åtgärd som avses i 31 kap. 10 §,

om åtgärden har vidtagits före ikraftträdandet,

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse 2007:660.

SFS 2010:815

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:815

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

c) en talan enligt 31 kap. 14 § om fastställelse av villkor för ersättning

eller inlösen som har väckts före ikraftträdandet,

d) ersättning enligt 31 kap. 16–19 §§, om ansökan om tillstånd eller en

anmälan enligt 7 kap. 20 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet har gjorts före ikraftträdandet,

e) ersättning enligt 31 kap. 20 §, om ansökan om omprövning har gjorts

före ikraftträdandet, och

f) ersättning enligt 32 kap. 11 §, om talan om inlösen har väckts före

ikraftträdandet.

3. Även om ett skadefall har inträffat efter ikraftträdandet, gäller

32 kap. 1 § i dess äldre lydelse, om skadan är en följd av en störning som har
upphört före ikraftträdandet.

4. I de fall som avses i 2 och 3 ska hänvisningarna i 31 respektive 32 kap.

till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av
juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.