SFS 2010:944 Lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2010:944 Lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken
100944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 2 § miljöbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2009:1326) om ändring i nämnda balk ska ha föl-
jande lydelse.

16 kap.

2 §

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Reger-
ingen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter

meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att

enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning
av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som
genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av
koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller
perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a §

och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla
finns i 22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i
ett ärende ska innehålla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

SFS 2010:944

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.