SFS 2010:968 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2010:968 Lag om ändring i miljöbalken
100968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

10 kap.

19 §

2

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte miljöskador som

1. omfattas av 10 kap. sjölagen (1994:1009),
2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje-

skadefonderna,

3. omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor,

4. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett upp-

ror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit
möjligt att skydda sig mot, eller

5. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda

mot en naturkatastrof.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Senaste lydelse 2007:660.

SFS 2010:968

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.