SFS 2010:1541 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2010:1541 Lag om ändring i miljöbalken
101541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 6 och 11 §§ miljöbalken

ska ha följande lydelse.

20 kap.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser ord-

förande, anställer vikarie för miljöråd samt förordnar sakkunniga ledamöter i
miljödomstol. I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns
bestämmelser om utnämning av miljöråd.

11 §

För fullgörande av Svea hovrätts uppgifter som Miljööverdomstol ska

det, förutom lagfarna domare, finnas miljöråd. Dessa ska ha teknisk eller
naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av miljöfrågor. I lagen
(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om ut-
nämning av miljöråd. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer anställer vikarie för miljöråd.

Miljööverdomstolen är domför med fyra ledamöter, av vilka minst tre ska

vara lagfarna. Om en av de lagfarna ledamöterna får förhinder sedan huvud-
förhandling har påbörjats är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får
inte delta.

Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd ska Miljööverdom-

stolen bestå av tre lagfarna domare. Ett miljöråd får dock ingå i rätten i stäl-
let för en av de lagfarna ledamöterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31.

SFS 2010:1541

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.