SFS 2011:322 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2011:322 Lag om ändring i miljöbalken
110322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 §, 7 kap. 28 §, 28 kap. 1 §

och 30 kap. 1 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Eu-

ropeiska unionen finns föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra
instrument samt unionens beslut.

7 kap.

28 §

2

Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde,

om området enligt direktiv 79/409/EEG är särskilt betydelsefullt för skyddet
av vilda fåglar.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av

livsmiljöer samt vilda djur och växter

3, senast ändrat genom rådets direktiv

2006/105/EG

4, har valts ut som ett område av intresse för unionen ska av re-

geringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring

enligt första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre moti-
verar en sådan förklaring.

28 kap.

1 §

5

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller EU-förordningar

inom balkens tillämpningsområde har en myndighet och den som på myn-
dighetens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter, byggna-
der, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersök-
ningar och andra åtgärder. Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och
intrång finns i 31 kap. 10 §.

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU, rskr. 2010/11:194.

2 Senaste lydelse 2001:437.

3 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 (Celex 31992L0043).

4 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

5 Senaste lydelse 2008:240.

SFS 2011:322

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

2

SFS 2011:322

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

30 kap.

1 §

6

Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljö-

sanktionsavgift) ska betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig

enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,

2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har

beslutats med stöd av denna balk eller med stöd av föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken, eller

3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som har med-

delats med stöd av balken eller bestämmelser i EU-förordningar inom
balkens tillämpningsområde.

Avgiftens storlek ska framgå av föreskrifterna. Avgiften ska uppgå till

minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek bestä-
ms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestäm-
melse som överträdelsen avser.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:240.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.