SFS 2011:392 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2011:392 Lag om ändring i miljöbalken
110392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 18 a § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

7 kap.

18 a §

2

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i

15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser

1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än be-

stämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet
har beslutats av någon annan än en kommun.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före

den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200.

2 Senaste lydelse 2009:532.

SFS 2011:392

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.