SFS 2011:393 Lag om ändring i lagen (2010:902) om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2011:393 Lag om ändring i lagen (2010:902) om ändring i miljöbalken
110393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:902) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 7 kap. 18 och 18 e §§ i stället för deras lydelse enligt lagen

(2010:902) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2010:902)

om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

7 kap.

18 §

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-

skyddet i ett område, om

1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strand-

skyddets syften, eller

2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en

detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järn-

väg, eller

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna

om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av
någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns sär-

skilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med
planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet ge-

nom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen.

18 e §

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid

tillämpningen av 18 d § ett område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyd-

dets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,

1 Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200.

SFS 2011:393

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:393

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand

vid �&ngermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot
Finland,

c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön el-

ler Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan
på mark för bebyggelse i området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till

Forsmark, utmed �lands kust eller i �&ngermanland från Klockestrand vid
�&ngermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge

vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område
som avses i första stycket. �versiktsplanen är inte bindande.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före

den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.