SFS 2011:1100 Lag om ändring i miljöbalken

111100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 19 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

22 kap.

19 §

Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet eller en åtgärd

enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning av utlåtande om verksamhe-
ten enligt 12 § ska framställas skriftligen eller muntligen senast vid huvud-
förhandlingen. Mark- och miljödomstolen får avvisa senare framställda yr-
kanden och synpunkter, om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller
av andra omständigheter som har förekommit under huvudförhandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

SFS 2011:1100

Utkom från trycket
den 8 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.