SFS 2012:443 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2012:443 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
120443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 7 § minerallagen (1991:45)

ska ha följande lydelse

3 kap.

7 §

2

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga

rum inom

1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning

enligt fastställd vägplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är upp-
låten för allmän trafik,

2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,
3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, under-

visningsanstalt, hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter
från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer
än femtio personer,

4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell

anläggning, eller

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och

bygglagen (2010:900).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med

planen eller områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Trots första stycket 2�4 får undersökning ske, om medgivande har

lämnats av den som berörs av arbetet. I fall som anges i första stycket 2 ska
medgivande lämnas av ägaren till byggnaden eller marken och den som har
nyttjanderätt till den. I fall som anges i första stycket 3 och 4 ska medgivan-
det lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. En arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) i dess

lydelse före den 1 januari 2013 ska anses vara en vägplan enligt denna lag.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Senaste lydelse 2010:913.

SFS 2012:443
Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:443

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.