SFS 2013:668 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2013:668 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
130668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § och 8 kap. 1 § mineral-

lagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i mil-

jöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och kulturmiljölagen (1988:950).

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befatt-

ning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att be-
driva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (1988:220).

8 kap.

1 §

3

�renden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren, om inte annat följer av 2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av undersökningstillstånd

utan att någon annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession ska bergmästaren, när

det gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken, samråda med länssty-
relsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen får i
dessa fall besluta om arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljöla-
gen (1988:950).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Senaste lydelse 2010:913.

3 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2013:668

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.