SFS 2015:282 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2015:282 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
150282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i minerallagen (1991:45) ska

införas en ny paragraf, 17 kap. 4 §, av följande lydelse.

17 kap.

4 §

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får inte meddelas i

fråga om olje- eller gasverksamhet till havs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:282

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken