SFS 1974:342

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1974:342
740342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Gruvlag;

SFS 1974; 342

Utfärdad den 31 maj 1974.

Utkom från trycket

den 13 juni 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Var och en äger under de förutsättningar och i den ordning som

anges i denna lag erhålla rätt att undersöka och bearbeta på egen eller

annans grund belägen mineralfyndighet (inmutningsrätt).

2 § Mineralfyndighet är inmutningsbar, om den innehåller

1. malm till någon av följande metaller, nämligen guld, sUver, platina,

kvicksilver, ko ppar, bly, zink, järn, mangan, krom, kobolt, nickel, titan,

vanadin, molybden, volfram, tenn, vismut, antimon och arsenik, dock

icke sjö- eller myrmalm, eller

2. svavelkis, magnetkis, grafit, apatit eller magnesit.

3 § Inmutningsrätt erhålles efter ansökan hos bergmästaren, som ut­

färdar bevis om inm utningsrätten (mutsedel).

4 § Den som erhållit inmutningsrätt (inmutaren) får inom det område

som anges i mutsedeln (inmutat område) utföra undersökningsarbete i

fråga om inmutningsbart mineral.

5 § Vill inmutaren bearbeta fyndigheten och kan han visa, att inmut­

ningsbart och för teknisk bearbetning lämpat mineral finnes inom det in­

mutade området i sådan myckenhet att fyndigheten sannolikt kan göras

till föremål för gruvdrift, har han rätt att för ändamålet få sig anvisat

arbetsområde (utmål).

Utmål anvisas vid särskild förrättning (utmålsförrättning) efter an­

sökan hos bergmästaren.

6 § Har flera kommit in med ansökningar om inmutningsrätt eUer

utmål, vilka helt eller delvis avser samma område, äger den företräde

som först kom in med sin ansökan.

I fall då ansökningar om inmutningsrätt kommit in samma dag har

sökandena lika rätt i fråga om det gemensamma området. Dock gäller

i fråga om område som icke förut varit inmutat eller belagt med utmål

att den har företräde som kan visa att han, innan ansökningarna kom

in, först upptäckt inmutningsbar mineralfyndighet inom området.

^

^ Prop. 1974: 32, NU 39 , rskr 2 76.

¬

background image

SFS 1974:342

Den som ansöker om utmål har företräde framför den som samma

dag kommit in med ansökan om inmutningsrätt.

Har flera samma dag kommit in med ansökningar om utmål, äger

den företräde som först kom in med ansökan om inmutningsrätt. An­

sökan som avser utvidgning av utmål ger dock företräde framför ansö­

kan om nytt utmål.

7 § I utmål som lägges för annan än staten har staten rätt till andel

med hälften (kronoandel).

8 § Bestämmelser som i vissa avseenden begränsar rätten att inmuta

mineralfyndighet eller förvärva eller bearbeta inmutad mineralfyndighet

eller idka gruvdrift finnes i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i

rätten att förvärva fast egendom m. m.

9 § �ver inmutade områden och utmål föres register av bergmästaren

(gruvregister).

10 § Denna lag äger icke tillämpning inom allmänt vattenområde i

havet.

2 kap. Inmutning
Områdets storlek och form

1 § Område som inmutas får icke vara större än att det kan antagas,

att inmutaren har möjlighet att undersöka det i sin helhet på ett ända­

målsenligt sätt , och skall i övrigt ha för ändamålet lämplig form. Om­

rådet skall vara bestämt till läge och gränser så, att det lätt och säkert

kan återfinnas på marken.

Gränserna räknas på djupet lodräta, om det kan ske utan intrång på

äldre utmål.

Hinder mot inmutning

2 § Inmutningsrätt får ej beviljas inom område som redan är inmutat

eller utmålslagt.

Inom område som under det senast förflutna året eller del därav

varit inmutat eller utmålslagt får inmutningsrätt beviljas endast efter

medgivande av statens industriverk.

3 § Inmutningsrätt får ej utan medgivande av Kungl. Maj:t beviljas

inom

1. område som genom beslut av riksdagen förklarats utgöra stats-

gruvefält eller om vars förklarande för statsgruvefält statlig myndighet

gjort framställning hos Kungl, Maj:t, såvida icke inmutning sokes för

statens räkning,

2. område som avsatts till nationalpark eller om vars förklarande för

nationalpark statlig myndighet gjort framställning hos Kungl. Maj:t,

3. befästningsområde och, i den utsträckning Kungl. Majrt bestämmer,

område utanför detta,

4. kyrkogård eller annan begravningsplats,

5. område varpå sökts eller meddelats koncession enligt lagen (1886:

46 s. 1) angående stenkolsfyndigheter m. m, eller undersökningstillstånd

eller koncession enligt uran lagen (1960: 679),

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får i fall som an-

ges under 5 inmutningsrätt beviljas, om medgivande lämnats av don

som sökt eller erhållit koncessionen eller undersökningstillståndet.

¬

background image

4 § Inmutningsrätt får ej utan medgivande av länsstyrelsen beviljas

SFS 1974: 342

inom

1. område på mindre avstånd än trettio meter från allmän väg eller

sådan vägs sträckning enligt fastställd arbetsplan eller från sådan järn­

väg eller kanal som är upplåten för allmän trafik eller från allmän flyg­

plats,

2. område på mindre avstånd än etthundra meter från byggnad, som

är avsedd att stadigvarande användas tUl bostad och som ej är belägen

på inmutat eller utmålslagt område, eller från tomtplats eller trädgård vid

sådan byggnad,

3. område som upptages av kyrka, annan samlingslokal, undervis­

ningsanstalt, hotell eller pensionat eller av vårdanstalt, elevhem eUer

därmed jämförlig inrättning, om anläggningen är avsedd för mer än

femtio personer,

4. område som upptages av elektrisk kraftstation eller industriell

anläggning,

5. område med stadsplan eller byggnadsplan.

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får inmutnings-

rätt beviljas, om medgivande lämnats, i fall som anges under 2 av äga­

ren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården och den som har nytt­

janderätt därtill samt i fall som anges under 3 och 4 av ägare och

nyttjanderättshavare.

5 § Kan i annat fall än som avses i 3 och 4 §§ gruvdrift inom visst

område antagas komma att hindra eller avsevärt försvåra sådan på­

gående eller planerad användning av marken som är av väsentlig be­

tydelse från allmän synpunkt, kan Kungl. Maj.-t förordna att inmut­

ningsrätt icke får beviljas inom området utan medgivande av Kungl.

Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.

Inmutningsavgift

6 § Inmutaren skall betala avgift till staten enligt grunder som Kungl.

Maj:t bestämmer (inmutningsavgift).

Inmutningsansökan och dess handläggning

7 § Ansökan om inmutningsrätt göres hos bergmästaren i det distrikt

där det för inmutning avsedda området eller större delen därav lig­

ger.

8 § Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla

1. uppgift om mineralfyndighetens art och beskrivning av det om­

råde som avses med ansökningen,

2. uppgift om fastighet som beröres av ansökningen samt namn och

adress på fastighetsägaren och de övriga sakägare sökanden känner

till.

Om bergmästaren finner det behövligt, skall sökanden ge in plan för

undersökningsarbetets bedrivande och utredning om sina möjligheter
att fullfölja planen.

Fordras medgivande till inmutningen av myndighet eller rättsägare

enligt vad som sägs i 2�5 § eller i lagen (1916:156) om vissa inskränk­

ningar i rätten att förvärva fast egendom m. m., skall vid ansökningen

fogas handling som visar att medgivande erhållits av myndigheten eller

rättsägaren eller begärts hos myndigheten.

Sökanden skall erlägga, förutom föreslcriven ansökndngsavgift, för-

783

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.