SFS 1982:484

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1982:484
820484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:484

utkom från trycket

den 22 juni 1982

Lag

om ändring i lagen (1974:890) om vissa

n in

«⬢

utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:890) om vissa

mineralfyndigheter

dels att i 15 § orden "statens industriverk" skall bytas ut mot myndi ghet

som regeringen bestämmer,

dels att i 46 och 47 §§ ord en "statens industriverk" skall bytas ut mot

Sveriges geologiska undersökning,

dels att 1, 2, 9, 10, 40, 42, 43 och 48 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § För undersökning och bearbetning av fyndighet av

1. olja, gas, stensalt eller annat salt som förekommer på likartat sätt,

I

2. alunskiffer,
3. stenkol, eldfast lera eller klinkrande lera,

4. uranhaltigt eller toriumhaltigt mineral, eller

5. torv för att utvinna energi

fordras, om ej annat följer av 8 eller 9 §, särskilt tillstånd (koncession). I
fråga om förberedande undersökning finns bestämmelser i 15 §.

2 § Fråga om koncession prövas av regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer.

Den som söker koncession skall erlägga ansökningsavgift i enlighet med

vad regeringen föreskriver.

9 § Har koncession inte meddelats i fråga om fyndighet som avses i 1 § 2,
3 eller 5, får den utan koncession bearbetas av fastighetsägaren. Vad som
sagts nu gäller inte om fyndigheten finns inom ett område där någon
inmutare eller gruvrättshavare har rätt att utföra undersökningsarbete
enligt 8 § f örsta stycket 1, och inte heller om den finns inom ett område
som omfattas av bearbetningskoncession för en annan fyndighet. Fastig­

hetsägaren får heller inte utan koncession bearbeta fyndighet som avses i
1 § 5, om länsstyrelsen för visst fall beslutar att koncession skall krävas för

bearbetning. Så skall ske om en koncessionsprövning av särskilda skäl är
påkallad för ställningstagande i fråga rörande skyddet för intressen av
speciell art som står mot bearbetning. Frågan huruvida koncession skall
krävas prövas av länsstyrelsen på särskild begäran av den som ämnar
påbörja bearbetning eller i samband med prövning av tillstånd till täkt
enligt 18 § natur vårdslagen (1964:822).

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnyttja gas som

framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olje- eller

gasfyndighet, även om annan har koncession inom området.

1018

Prop. 1981/82:99, NU 40, rskr 430.

¬

background image

Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren i

SFS 1982:484

fråga om en fyndighet där denne utvinner torv för sitt husbehov, skall

koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med villkor
som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor även i
fortsättningen få torv för sitt husbehov.

10 § Koncession kan förenas med de föreskrifter som behövs för att

skydda allmänna intressen eller enskild rätt eller som eljest påkallas för att
främja ett från allmän synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvarata­
gande av n aturtillgångarna.

Koncession kan göras beroende av att undersökning eller bearbetning

sker i viss omfattni ng.

I koncession kan föreskrivas att staten skall ha rätt att deltaga i verksam­

heten eller att koncessionsinnehavaren skall utge avgift eller produktions­

andel till staten eller iakttaga annat liknande villkor.

I fråga om bearbetningskoncession för torv finns bestämmelser om visst

villkor i 9 § tredje stycket.

40 § Bergmästarna utövar tillsyn över efterlevnaden av vad som i eller

med stöd av denna lag föreskrivs om undersökning och bearbetning.

Den som innehar koncession eller utövar verksamhet enligt denna lag

skall på anfordran lämna bergmästarna de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen. Bergmästarna får meddela bestämmelser för att

trygga efterlevnaden av vad som i eller med stöd av denna lag föreskrivs i

fråga om undersökning och bearbetning.

42

Påbörjas undersökningsarbete utan att säkerhet ställts enligt vad

som föresk rivs i 20 § andra stycket eller 32 § Qärde stycket eller utförs

anläggning i strid med 15 § andra stycket, 22 § a ndra stycket eller 32 §
Qärde sty cket, får tingsrätten på ansökan av den som äger eller innehar
marken förordna att arbetet skall inställas eller att anläggningen skall tas
bort på undersökarens bekostnad.

�&sidosätts förbud som bergmästaren meddelat enligt 43 § andra stycket,

far tingsrätten på ansökan av bergmästaren meddela handräckning för att
åstadkomma rättelse.

I fråga om åtgärd som avses i första eller andra stycket finns bestämmel­

ser i 17 § handräckningslagen (1981; 847).

43 § Iakttar en koncessionshavare inte föreskrift som meddelats med
stöd av 10 § första stycket eller efterkommer han eller annan inte vad som
föreskrivs eller begärs med stöd av 38 §, 39 § eller 40 § andra eller tredje

stycket, kan bergmästaren vid vite förelä gga honom att fullgöra sina skyl­
digheter. Sådant föreläggande skall delges.

Bedrivs arbete på sådant sätt att uppenbar fara för allmänt eller enskilt

intresse uppkommer, får bergmästaren förbjuda arbetets fortsatta bedri­
vande. Sådant förbud länder omedelbart till efterrättelse.

48 § Beslut enligt 15 § första stycket och beslut av Sveriges geologiska
undersökning i frågor som avses i 32 § tredje styck et 33 § andra stycket får

överklagas hos regeringen genom besvär.

1019

^ Senaste lydelse 1981: 864.

\

¬

background image

SFS 1982:484

Denna lag trä der i kraft den I juli 1982. Den som vid utgången av juni

1982 b edriver arbete för vilket tillstånd därefter behövs enligt d enna lag

får, under förutsättning att ansökan om sådant tillstånd görs före den 1 juli

1983, fortsätta verksamheten för samma ändamål utan tillstånd till dess

ansökningen slutligt prövats.

På regeringens vägnar

NILS G. �&SLING

[0

I ann at fall än som avses i första stycket får beslut enligt den na lag av

Sveriges geologiska undersökning överklagas hos kammarrätten genom

besvär.

t-'

Per Nyqvist

(Industridepartementet)

äéi

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.