SFS 1977:708

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1977:708
770708.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:708

om ändring i g ruvlagen (1974:342);

den 13 sept. 1977

Utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives att i 2 kap . 14 §, 4 kap. 17 § och 8

kap. 4 § gruvlagen (1974:342) orden "tidning inom orten" skall bytas ut
mot "o rtstidning".

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1978.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NILS G. �&SLING

H. L. Svahn

(Industridepartementet)

⬢ Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken