SFS 1981:864

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1981:864
810864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:864 Lag

Utkom från trycket

den 9 september 1981

om ämdriEg i Bagen (1974:890) om vissa

⬢ TI

X

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 42 § lagen (1974:890) om vissa

mineralfyndigheter skall ha nedan angivna lydelse.

42 § Påbörjas undersökningsarbete utan att säkerhet ställts enligt vad

som föreskrivs i 20 § andra stycket eller 32 § Qärde stycket eller utförs an­

läggning i strid med 15 § andra stycket, 22 § andra stycket eller 32 § flärde

stycket, får tingsrätten på ansökan av den som äger eller innehar marken
forordna att arbetet skall inställas eller att anläggningen skall tas bort på

undersökarens bekostnad.

�&sidosätts förbud som s tatens industriverk meddelat enligt 43 § andra

stycket, får tingsrätten på ansökan av industriverket meddela handräck­

ning för att åstadkomma rättelse.

I fråga om åtgärd som avses i första eller andra stycket finns bestämmel­

ser i 17 § handräckningslagen (1981:847).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 42 § i s in äldre lydelse gäller

alltjämt i fråga om mål som vid ik raftträdandet är anhängigt hos överexe-

kutor.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Staffan Laurén
(Industridepartementet)

' Prop. 1980/81: 88, LU 25, rskr 3 52.

!iP

^'1

lilitj'

ciäli

irii

siiii

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken