SFS 1981:863

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1981:863
810863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

äg

SFS 1981:863

öiii ändring i gruvlagen (1974:342);

utkom frän trycket

1

den 9 september 1981

^ Utfärdad den 25 juni 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 36 § och 11 kap. 2 § gruv­

lagen (1974: 342) skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

36 § Försummar den ersättningsskyldige att inom föreskriven tid betala

eller nedsätta ersättning, skall länsstyrelsen på begäran av den ersättnings-

berättigade låta uttaga beloppet jämte ränta. Länsstyrelsen kan också efter
bergmästarens hörande förordna att gruvarbetet skall inställas till dess er­
sättningen erlagts eller uttagits.

I fråga om uttagande av ersättning jämte ränta tillämpas bestämmelserna

1 utsökningsbalken om verkställigh et av lagakraftägande dom.

11 kap.

2 § Påbörjas undersökningsarbete i strid med 3 kap. 1 § andra stycket el­
ler utförs anläggning i strid med 3 kap. 2 § andra stycket, får tingsrätten ef­

ter ansökan av den som äger eller innehar marken förordna att arbetet skall
inställas eller att anläggningen skall tagas bort på inmutarens bekostnad.

�&sidosätts förb ud som bergmästaren meddelat enligt 6 kap. 5 § andra

stycket, får tingsrätten på ansökan av bergmästaren meddela handräck­

ning för att åstadkomma rättelse.

I fråga om åtgärd som avses i första eller andra stycket finns bestämmel­

ser i 17 § handräckningslagen (1981:847).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 11 kap. 2 § i sin äldre ly delse

gäller alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos
överexekutor.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Staffan Laurén

(Industridepartementet)

' Prop. 1980/81: 88, LU 25, rskr 352 .

1649

104-SFS 1981

'⬢< > V

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken