SFS 1985:624

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1985:624
850624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:624

om äEdrnmg i lagen (1974:890) om vissa

utkom frän trycket

mineralfyndigheter;

den 26juni i 985

utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:8 90) om vissa

torvfyndigheter

dels att 49 § skall u pphöra att gälla,
dels att 1, 4, 7, 9, 10, 41 och 44 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § För undersökning och bearbetning av fyndighet av

1. olja, gas stensalt eller annat salt som förekommer på likartat sätt,
2. alunskiffer
3. stenkol, eldfast lera eller klinkrande lera eller
4. uranhaltigt eller toriumhaltigt mineral

fordras, om ej annat följer av 8 eller 9 §, särskilt tillstånd (koncession). I
fråga om förbe redande undersökning finns bestämmelser i 15 §.

4 § Koncession meddelas för en eller flera av de grupper av ämnen som
anges i 1 8 1 -4.

Koncession skall avse bestämt område och viss tid. Område och giltig­

hetstid bestämmes efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndi gheten,
ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter.

Gränserna för området räknas på djupet lodräta, om det kan ske utan

intrång i annans rätt.

7 § Inom område som omfattas av koncession för viss grupp av ämnen
får annan än koncessionshavaren ej utan särskilda skäl meddelas konces­
sion för anna n grupp av ämnen. Ej heller får inom o mråde, som omfattas

av rätt enligt 1 kap. 4 eller 5 § gruvlagen (1974 : 342) eller ansökan om sådan

rätt utan särskilda skäl koncession meddelas annan än den som erhållit

eller ansökt om sådan rätt.

Inom o mråde som omfattas av koncession enligt lagen (1985:620) om

vissa torvfyndigheter får koncession enligt denna lag inte utan särskilda

skäl beviljas annan än koncessionshavaren.

Meddelas koncession inom område som omfattas av annan koncession

enligt denna lag eller av sådan rätt enligt gruvlagen som avses i första
stycket eller beviljas sådan gruvrätt inom område som omfattas av konces­
sion. får arbete, som utförs på grund av först uppkomna rättighet, icke

hindras e ller uppehållas av arbete på grund av rättighet som tillkommit

senare. Motsvarande gäller beträffande arbeten med stöd av koncession
enligt denna lag i förhållande till arbeten som bedrivs med stöd av konces­
sion enligt lagen om vissa torvfyndigheter.

Prop. 1984/85: 120, NU 2 7, rskr 363,

¬

background image

\

SFS 1985:624

9 §- Har koncession inte meddelats i fråga om fyndighet som avses i I §
2 eller 3, far den utan koncession bearbetas av fastighetsägaren. Vad som
sagts nu gäller inte om fyndigheten finns inom ett område där någon
inmutare eller gruvrättshavare har rätt att utföra undersökningsarbete
enligt 8 § första stycket 1, och inte heller om den finns inom ett område
som omfattas av bearbetningskoncession för annan fyndighet.

Fastighetsägaren får utan koncession för husbehov utnyttja gas som

framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter olje- eller
gasfyndighet, även om annan har koncession inom området.

10 §⬢' Koncession kan förenas med de föreskrifter som behövs för att
skydda allmänna intressen eller enskild rätt eller som eljest påkallas för att
främja ett från allmän synpunkt ändamålsenligt utforskande och tillvarata­
gande av naturtillgångarna.

Koncession kan göras beroende av att undersökning eller bearbetning

sker i viss omfat tning.

1 koncession kan föreskrivas att staten skall ha rätt att deltaga i verksam­

heten eller att koncessionsinnehavaren skall utge avgift eller produktions­

andel till staten eller iakttaga annat liknande villkor.

41 § Uppstår i fal l som avses i 7 tredje stycket tvist, bestämmer berg­

mästaren, med iakttagande av vad som kan ha föreskrivits i frågan i

samband med koncessionen, hur arbetena skall ordnas för att innehavaren
av den först uppkomna rättigheten skall kunna driva sitt arbete ändamåls­

enligt och med m insta förfång för den andre rättsinnehavaren.

44 § Till böter eller fängelse i högst sex månader domes den som uppsåt-
ligen eller av o aktsamhet

1. påb örjar undersökningsarbete utan att iakttaga vad som i 20 eller 32 §

Qärde stycket föreskrives om underrättelse och ställande av säkerhet.

2. bearbetar ämne som avses i I § I eller 4 utan att ha erhållit bearbet­

ningskoncession. om sådan kräves,

3. utan tillstånd enligt 33 andra stycket lägger igen utfraktsväg, ort

eller borrhål som där avses.

Till påföljd som anges i första stycket dömes också den som vid fullg ö­

rande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med koncessionen eller som

avses i 40 § andra stycket lämnar oriktigt uppgift, om detta sker uppsåtli-
gen eller av grov oaktsamhet.

I fall som anges i första stycket 2 kan ämne som utvunnits förklaras

förverkat.

Om brott som avses i första s tycket 1 förnärmar enbart enskilds rätt, får

åklagare väcka åtal endast om målsägande anger brottet till åtal.

1438

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1985.
I fråga om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyn-

dighet för att utvinna energi, som har meddelats enligt äldre bestämmelser,

⬢ .Sen aste lydelse 1982: 484.

Andringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.
\Senaste lydelse 1982; 484.

Andringen innebär att fjärde stycket upphävs.

,/

¬

background image

⬢'tillämpas efter ikraftträdandet lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

SFS 1985:624

varvid koncessionen skall anses som undersöknings- eller bearbetnings­
koncession enligt sistnämnda lag.

Ansökan om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyn-

dighet för att utvinna energi, som gjorts före ikraftträdandet men inte

slutligt avgjorts dessförinnan, prövas enligt äldre bestämmelser. I fråga om

koncession, som beviljats på grund av sådan ansökan, gäller vad som sägs i

andra stycket. Mål och ä renden i övrigt i fråga om s ådana torvfyndigheter

vilka anhängiggjorts före ikraftträdandet men inte slutligt avgjorts dessför­

innan handläggs och prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.