SFS 1991:874

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1991:874
910874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:874 Lag

Utkom från trycke t

den 25 juni 1991

om ändring i m inerallagen (1991:45);

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 4§ minerallagen

(1991:45) skall ha föl jande lydelse.

15 kap.

4 § Om undersökningsarbete påbörjas utan att säkerhet har ställts enligt
3 kap. 5 § tredje stycket eller om anläggning utförs i strid med 3 kap. 3 §
andra stycket, får kronofogdemyndigheten på ansökan av den som äger
eller innehar marken meddela särskild handräckning for att arbetet skall
ställas in eller att anläggningen skall tas bort på undersökarens bekostnad.

1482

Prop. 1990/91: 126. LU34, rskr. 332.

¬

background image

J' .viv -4

I fråga om så dan handräckning som avses i fö rsta stycket finns bestäm-

SFS 1991:874

melser i lagen (1990; 746) om betalningsföreläggande och handräckning.

På regeringens vägnar

RUNE MOLIN

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.