SFS 1991:866

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1991:866
910866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:866 Lag

uikom frän iryckel

om ändring i gruvlagen (1974:342);

den 25 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 11 kap. 2 § gruvlagen (1974:342)

skall ha följande lydelse.

11 kap.

2

Påböijas undersökningsarbete i str id med 3 kap. 1 § andra stycket

eller utförs anläggning i strid med 3 kap. 2 § andra stycket, får kronofogde­

myndigheten efter ansökan av den som äger eller innehar marken meddela

särskild handräckning for att arbetet skall inställas eller att anläggningen
skall tagas bort på inmutarens bekostnad.

�&sidosätts forbud som bergmästaren meddelat enligt 6 kap. 5 § andra

stycket, fär kronofogdemyndigheten på ansökan av bergmästaren meddela
särskild handräckning for att åstadkomma rättelse,

1 fråga om sådan handräckning som avses i första eller andra stycket

finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsforeläggande och

handräckning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts fore
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

RUNE MOLIN

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

1476

' Prop. 1990/91:126, LU34, rskr. 332.

' Senaste lydelse 1981:863.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken