SFS 1991:867

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1991:867
910867.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:867

om ändring i lagen (1974:890) om vissa

Utkom från trycket

mineralfyndigheter;

J""" ⬢ ^91

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 42 § lagen (1974:890) om vissa

mineralfyndigheter skall ha följande lydelse.

42 §- Påbörjas undersökningsarbete utan att säkerhet ställts enligt vad
som föreskrivs i 20 § andra stycket eller 32 § fjärde stycket eller utförs

anläggning i strid med 15 § andra stycket, 22 § andra stycket eller 32 §

Qärde sty cket, får kronofogdemyndigheten på ansökan av den som äger

eller innehar marken meddela särskild handräckning för att arbetet skall

inställas eller att anläggningen skall tas bort på undersökarens bekostnad.

�&sidosätts förbud som bergmästaren meddelat enligt 43 § andra stycket,

får kronofogdemyndigheten på ansökan av bergmästaren meddela särskild

handräckning for att åstadkomma rättelse.

I fråga om sådan handräckning som avses i första eller andra stycket

finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts fore

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

RUNE MOLIN

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

' Prop. 1990/91; 126, LU34. rskr.332.

^ Senaste lydelse 1982:484.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken