SFS 1991:1891

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1991:1891
911891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1891 Lag

Utkom frän trycket

om ändring i minetallagen (1991:45);

den 30 december 1991

Utfärdad den 19 dece mber 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 7 § minerallagen (1991:45)

skall ha följande lydelse.

1 kap.
7

Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i

plan- och bygglagen (1987; 10), miljöskyddslagen (1969:387), naturvårds­

lagen (1964:822), lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser

m.m. och lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta

befattning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns
även i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i

övrigt att bedriva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen
(1988:220).

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

' Prop. 1991/92:71, NU 15, rskr. 96.

3466

^ �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

V.;

/A

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.