SFS 1992:466

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1992:466
920466.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:466 Lag

Utkom frän trycket

om ändring I minerallagen (1991:45);

t

den 10 juni 1992

c-. < . ,

h

utfärdad den 27 maj 1992.

^

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)
dels att 4 kap. 2 § och 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 8 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

4 kap.
2 § Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit

påträffad.

978

' Prop. 1991/92:161, NU28, rskr. 272.

C

".i

¬

background image

2. sökanden är lämplig att bearbeta fyndigheten och

SFS 1992:466

3. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden

får den begärda koncessionen.

1 ärenden om beviljande av koncession skall lagen (1987:12) om hus­

hållning med n aturresurser m. m. tillämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser ett företag vars

tillåtlighet skall prövas enligt flera av de lagar som anges i 1 ka p. 2 § lagen
om hushållning med naturresurser m.m., skall 2 och 3 kap. samma lag
tillämpas endast vid den prövning som sker i k oncessionsärendet.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbe­

skrivning enligt 5 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m.
fogas till ansökan. Denna beskrivning skall även ligga till grund för till-
lämpningen av 2 och 3 kap. samma lag enligt andra och tredje stycket.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock

mindre avvikelser göras.

8 kap.
6 a § Söker någon koncession på en fyndighet, får förordnande om be­

hövlig utredning meddelas, om bearbetningen kan medföra väsentlig ska­

da på j ord- eller skogsbruket och om frågan inte kan bedömas på annat

sätt.

Förordnande meddelas av statens jordbruksverk beträffande jordbruket

och av skogsstyrelsen beträffande skogsbruket.

Innan förordnande meddelas skall samråd ske med länsstyrelsen.

Sökanden i koncessions ärendet skall ersätta kostnaderna för utredning­

en. Om det finns särskilda skäl får han befrias från ersättningsskyldigheten

helt eller delvis.

Ersättningen för utredningen bestäms av den myndighet som har förord­

nat om ut redningen.

16 kap.

1 § I fråga om överklag ande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Beslut

�verklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor

Kammarrätten

som gäller undersökningst illstånd

Beslut av bergmästaren i frågor

Regeringen

som gäller meddelande av bearbet­

ningskoncession, tillstånd till över­
låtelse av koncession eller ändring

av villkoren för en koncession
Beslut av be rgmästaren i frågor om

Regeringen

förlängning av giltighetstiden för en

bearbetningskoncession enligt 4
kap. 10 §

979

¬

background image

SFS 1992:466

Beslut

�verklagas hos

Beslut av bergmästaren i andra frå­

gor som gäller bearbetningskonces­
sion
Tillstånd av bergmästaren till byg­
gande av väg enligt 3 kap. 3 § andra
stycket

Beslut av bergmästaren i fråga som

avses i 3 kap. 7 §

Förhandsbesked av bergmästaren
enligt 4 kap. 9 § tredje stycket

Tillstånd av bergmästaren att lägga

igen utfraktsväg, ort eller borrhål

enligt 5 kap. 8 § eller 13 kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i ärende om

ersättning enligt 7 kap. 1 §

Beslut av förrättningsmyndigheten
i 8 kap. 7 §

Beslut av förrättningsmyndigheten
i ärende om markanvisning

Tillstånd av bergmästaren att lägga

ned gruva eller motsvarand e an­

läggning enligt 14 kap. 4 § tredje

stycket

Beslut av bergmästaren i andra frå­

gor enligt denna lag

Beslut av länsstyrelsen i frågor som

avses i 3 kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen i frågor om
prövande av säkerhet enligt 17 kap.
Beslut av statens jordbruksverk el­

ler skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a §
första eller fjärde stycket.

Kammarrätten

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Den fastighetsdomstol inom vars

område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller

eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Sveriges geologiska undersökning

Kammarrätten

Regeringen

Kammarrätten

Kammarrätten

På regeringen s vägnar

PER WESTERBERG

Ronald Liljegren

(Näringsdepartementet)

980

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.