SFS 1974:892

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1974:892
740892.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:892 Lag

Utkom från trycket

den 2 3 dec. 1974

om ändring i gru vlagen (1974: 342);

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om gruvlagen (1974:

342),

dels att i 2 kap. 5, 6 och 8 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 6 och 8 §§, 9 kap.

4 §, 10 kap. 7 § samt 12 kap. 3 och 4 §§ orden "Kungl. Maj:t" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 2 kap. 3 §, 4 kap. 8 och 30 §§ samt 6 kap. 2 § skall ha ne­

dan angivna lydelse,

dels att i 11 kap. skall införas en ny paragraf, 5 §, av nedan angivna

lydelse.

1850

2 kap.

3 § Inmutningsrätt får ej utan medgivande av regeringen beviljas

inom

1. område som genom beslut av riksdagen förklarats utgöra stats-

gruvefält eller om vars förklarande för statsgruvefält statlig myndighet
gjort framställning hos regeringen, såvida icke inmutning sökes för sta­

tens räkning,

2. område som avsatts till nationalpark eller om vars förklarande för

nationalpark statlig myndighet gjort framställning hos regeringen,

3. befästningsområde och, i den utsträckning regeringen bestäm­

mer, område utanför detta,

4. kyrkogård eller annan begravningsplats,

5. område varpå sökts eller meddelats koncession enligt lagen (1974:

890) om vissa mineralfyndig heter.

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får i fall som

anges under 5 inmutningsrätt beviljas, om medgivande lämnats av den
som sökt eller erhållit koncessionen.

4 kap.

8 § Ansökan om utmål skall vara skriftlig och innehålla

1. beskrivning av det område som inmutaren önskar få sig anvisat

som utmål och den mark inom och utom utmålet som han önskar taga

i anspråk,

2. uppgift om fastighet som beröres av ansökningen samt namn och

adress på fastighetsägaren och övriga sakägare,

3. den utredning inmutaren vill åberopa för att visa att de i 1 kap.

5 § angivna förutsättningarna för erhållande av utmål är uppfyllda,

4. uppgift huruvida tvist som enligt 3 kap. 8 § skall prövas vid för­

rättningen föreligger.

Fordras medgivande till utmålsläggningen av myndighet eller rätts­

ägare, skall vid ansökningen fogas handling utvisande att medgivande

erhållits av myndigheten eller rättsägaren eller begärts hos myndigheten.

1 Prop. 1974: 146, NU 59, rsk r 397.

. !/ ⬢') >⬢

¬

background image

Inmutaren skall erlägga förskott till kostnad som avses i 30 §, om

SFS 1974: 892

bergmästaren begär det.

30 § Till bergmästare och gode män utgår ersättning för inställelse vid

förrättningen enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Ersättning till sakkun nig bestämmes av förrättningsmännen. Till myn­

dighet eller anställd i allmän tjänst utgår ersättning endast när särskild
föreskrift är meddelad.

Inmutaren skall betala ersättning som avses i första och andra stycke­

na liksom annan kostnad för förrättningen.

6 kap.

2 § Gruvinnehavaren får inom utmålet bryta ej inmutningsbart mine-
raliskt ämne i den mån det behövs för att gruvarbetet skall kunna bedri­

vas på ett ändamålsenligt sätt.

Av ej inmutningsbart mineraliskt ämne som brutits före eller efter ut-

målsläggningen få r gruvinnehavaren använda vad som behövs vid gruv­
arbetet och dessutom tillgodogöra sig allt som icke förrän vid anrik­
ning eller därmed likställt förfarande kan avskiljas från inmutningsbart

mineral. Han får även i övrigt tillgodogöra sig ej inmutningsbart mine­
raliskt ämne, om markägaren ej inom sex månader efter tillsägelse av­
hämtar det och ersätter därpå nedlagda kostnader. Talan om sådan er­

sättning väckes vid den fastighetsdomstol inom vars område marken el­

ler större delen därav ligger, Väckes talan, räknas tiden för avhämtandet

från det ersättningsbeloppet slutligt bestämts.

Vad som föreskrives i denna paragraf medför ej rätt att utan konces­

sion bearbeta fyndighet av mineraliskt ämne som omfattas av lagen
(1974: 890) om vissa mineralfyndigheter och som kan ekonomiskt till­

godogöras. Material som innehåller sådant ämne får dock tagas ut ur
fyndighet för analys eller anrikningsförsök.

11 kap.

5 § Den som deltagit i tillsyn enligt denna lag eller på annat sätt tagit

befattning med ärende som avses i lagen får ej obehörigen röja eller
nyttja yrkeshemlighet eller annat förhållande som han därvid fått kun­

skap om. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dö-

mes till böt er eller fängelse i högst ett år. Allmänt åt^l ^r väckas endast

om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän

synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

RUNE B. JOHANSSON
(Industridepartementet)

^851

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.