SFS 2016:994 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2016:994 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
160994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 10 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap.

4 § och 5 kap. 11 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Omfattas ett område av flera ansökningar om undersökningstillstånd

enligt denna lag, har den sökande som först kom in med sin ansökan före-
träde. Om ansökningarna har kommit in samma dag, har sökandena lika rätt
inom det gemensamma området.

4 §

Om någon inom ett område innehar undersökningstillstånd eller bear-

betningskoncession enligt denna lag, får inte någon annan beviljas undersök-
ningstillstånd för samma mineral inom området. Om det finns särskilda skäl,
får någon annan beviljas undersökningstillstånd för mineral inom området
som inte omfattas av tillståndet eller koncessionen.

3 kap.

8 §

Gäller för samma tillståndsområde flera undersökningstillstånd eller

koncessioner enligt denna lag, får arbete som utförs med stöd av en rättighet
som tillkommit först inte hindras eller uppehållas av arbete med stöd av en
rättighet som tillkommit senare.

4 kap.

4 §

Om någon inom ett område innehar undersökningstillstånd eller bear-

betningskoncession enligt denna lag, får inte någon annan beviljas koncession
för samma mineral inom området. Om det finns särskilda skäl, får någon an-
nan beviljas koncession för mineral inom området som inte omfattas av till-
ståndet eller koncessionen.

5 kap.

11 §

Gäller för samma koncessionsområde flera undersökningstillstånd

eller koncessioner enligt denna lag, får arbete eller verksamhet som utförs

1 Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18.

SFS 2016:994

Utkom från trycket
den 22 november 2016

background image

2

SFS 2016:994

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

med stöd av en rättighet som tillkommit först inte hindras eller uppehållas av
arbete eller verksamhet med stöd av en rättighet som har tillkommit senare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om koncession enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken