SFS 2017:961 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2017:961 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
170961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § minerallagen (1991:45)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Koncession ska meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit

påträffad, och

2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får

den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas

endast den som visar att den är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession ska 3 och 4 kap. och 5 kap.

15 § miljöbalken tillämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som

senare ska prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, ska 3 och 4 kap.
miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet.

I ärenden om beviljande av koncession ska en specifik miljöbedömning

göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljö-
balken.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om

syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvi-
kelser göras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse 2004:600.

SFS 2017:961

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.