SFS 2018:399 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2018:399 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
SFS2018-399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i minerallagen (1991:45)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 § minerallagen (1991:45)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §
2 Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i
miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och kulturmiljölagen (1988:950).

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befatt-

ning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att be-
driva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (2018:

396).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Senaste lydelse 2013:668.

SFS

2018:399

Publicerad
den

7 maj 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.