SFS 2018:642 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2018:642 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
SFS2018-642.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i minerallagen (1991:45)

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § minerallagen (1991:45)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna lag gäller undersökning och bearbetning av fyndigheter på
egen eller annans mark av följande mineraliska ämnen (koncessionsmineral):

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som före-

kommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lanta-
nider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina,
rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan,
torium, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium,

2. andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta

eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, sten-
salt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat
och wollastonit,

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för
a) undersökningstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet,
b) ärenden om förlängning av undersökningstillstånd som har inletts hos

bergmästaren före ikraftträdandet, och

c) ärenden om undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277.

2 Senaste lydelse 2014:782.

SFS

2018:642

Publicerad
den

5 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.