SFS 1993:690 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1993:690 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
SFS 1993_690 Lag om ändring i minerallagen (1991_45)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:690
Utkom från trycket
den 21 juni 1993

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)

dels att 1 kap. 6 § och 11 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 6 §, 4 kap. 2, 3. 7 och 9 §§, 6 kap. 1 §, 12 kap. 1 och 2 §§

samt punkterna 5 f och 7 b i övergångsbestämmelserna skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1992/93:238. bet. 1992/93: NU33, rskr. 1992/93:385.

1402

background image

SFS 1993:690

3 kap.

6 § Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller områ-
de som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till
nationalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats beträffande
naturreservat med stöd av naturvårdslagen (1964:822).

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen

bestämmer.

2. kyrkogård och annan begravningsplats,
3. område som avses i 3 kap. 5 § lagen (1987: 12) om hushållning med

naturresurser m.m.

4 kap.

2 §2 Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit

påträffad och

2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden

får den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas

endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession skall lagen (1987:12) om hus-

hållning med naturresurser m. m. tillämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser ett företag vars

tillåtlighet skall prövas enligt flera av de lagar som anges i 1 kap. 2 § lagen
om hushållning med naturresurser m.m., skall 2 och 3 kap. samma lag

tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbe-

skrivning enligt 5 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m.
fogas till ansökan. Denna beskrivning skall även ligga till grund för till�
lämpningen av 2 och 3 kap. samma lag enligt tredje och fjärde styckena.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock

mindre avvikelser göras.

3 § Om flera har ansökt om koncession församma område och fler än en
kan komma i fråga enligt 2 §, skall den ha företräde som har undersök-
ningstillstånd i området for något mineral som omfattas av dennes ansö-
kan om koncession.

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd, skall den ha företrä-

de som har utfört ändamålsenligt undersökningsarbete inom området. I
annat fall har den företräde som först kom in med sin ansökan. Om
ansökningarna har kommit in samma dag har sökandena lika rätt till andel
i koncessionen.

7 § En bearbetningskoncession skall meddelas för tjugofem år. Om sö-
kanden begär det, får kortare tid bestämmas.

2

Senaste lydelse 1992:466.

1403

background image

6 kap.

1 § Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får överlåtas ef-

ter medgivande av prövningsmyndigheten. Medgivande i fråga om under-
sökningstillstånd får lämnas om de krav är uppfyllda som anges i 2 kap. 2 §
första stycket 2 och andra stycket. Medgivande i fråga om bearbetnings-

koncession får lämnas om de krav är uppfyllda som anges i 4 kap. 2 §
första stycket 2 och förvärvaren dessutom visar att han är lämplig att

bedriva bearbetning av fyndigheten.

SFS 1993:690

9 § Om det inte pågår regelbunden bearbetning när koncessionstiden går

ut, skall tiden på ansökan av koncessionshavaren förlängas med tio år, om
det pågår

1. tillredningsarbete eller anläggningsarbete för upptagande av bearbet-

ning inom koncessionsområdet,

2. undersökningsarbete av större omfattning inom koncessionsområdet,

eller

3. mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större

omfattning i syfte att möjliggöra bearbetning av fyndigheten.

Om koncessionshavaren begär det, får kortare tid än tio år bestämmas.

Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av prövningsmyn-

digheten om huruvida planerat undersökningsarbete eller planerat mine-
raltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete skall anses ha stör-
re omfattning.

12 kap.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller koncessioner där flera har

andel i koncessionen.

Bestämmelserna i 4 �9 §§ gäller bara i den mån annat inte har avtalats

mellan andelshavarna.

2 § Andelshavarna skall välja en föreståndare för verksamheten (gruvfö-
reståndare). Denne skall vara bosatt i Sverige.

Val av föreståndare-skall anmälas till bergmästaren. Sker inte sådan

anmälan eller har någon utsetts som inte är behörig, ansvarar varje andels-
havare som om han var föreståndare.

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag3 träder i kraft den 1 juli 1992, då gruvlagen (1974:342),

lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och lagen (1949:658) om
inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall upphöra att gälla.

5 f Om en utmålshavare senast ett år före utgången av utmålets giltig-
hetstid ansöker om bearbetningskoncession inom utmålet för sådana mi-

3

1991:45.

1404

background image

SFS 1993:690

neral som var inmutningsbara enligt gruvlagen när den upphörde att gälla,
skall prövningen ske med iakttagande av följande.

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller anläggningsar-

bete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansökningen bifallas utan
prövning enligt 4 kap. 2 § och utan att koncessionen förenas med villkor
enligt 4 kap. 5 och 6 §§. Om undersökningsarbete eller mineraltekniskt,
metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större omfattning i syfte att
möjliggöra bearbetning av fyndigheten pågår skall ansökningen prövas
utan tillämpning av 4 kap. 2 § första stycket 1 �2.

7 b4 Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 § nya lagen.
Koncessionstiden skall bestämmas till tjugofem år. Om sökanden begär

det skall dock kortare tid bestämmas.

1. Denna lags träder i kraft den 1 juli 1993.

2. I fråga om ansökningar om bearbetningskoncession som har kommit

in till prövningsmyndigheten före ikraftträdandet gäller 4 kap. 3 § i sin
äldre lydelse.

3. I fråga om kronoandelar som staten har fått före den 1 juli 1993 gäller

det upphävda 11 kap.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1991: 153.

5

1993:690.

1405

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.