SFS 1998:165 Lag om ändring i minerallagen (199145)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1998:165 Lag om ändring i minerallagen (199145)
SFS 1998_165 Lag om ändring i minerallagen (199145)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

336

SFS 1998:165
Utkom från trycket
den 21 april 1998

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 2 april 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)
dels att 2 kap. 7 och 9 §§, 3 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 och 3 §§,

9 kap. 4 §, 14 kap. 3 § samt rubriken närmast före 2 kap. 9 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 9 a och b §§, av

följande lydelse.

2 kap.

7 § Har giltighetstiden förlängts enligt 6 §, skall den på ansökan av till-
ståndshavaren förlängas med ytterligare sammanlagt högst fyra år, om det
finns särskilda skäl.

Giltighetstiden kan därefter förlängas med ytterligare sammanlagt högst

fem år, om det finns synnerliga skäl såsom att tillståndshavaren visar, att bety-
dande arbete har lagts ned inom området och att vidare undersökningar san-
nolikt kommer att leda till att bearbetningskoncession kan meddelas.

Hinder mot undersökningstillstånd

9 § När ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession har upp-
hört att gälla, kan en ansökan om undersökningstillstånd beträffande mark
inom samma område prövas tidigast ett år efter det att tillståndet eller konces-
sionen upphörde att gälla.

Om det föreligger synnerliga skäl, får bergmästaren medge undantag från

bestämmelserna i första stycket.

9 a § Undersökningstillstånd får inte meddelas för mark inom en skyddszon
runt ett område som omfattas av en bearbetningskoncession. Skyddszonen
skall ha en sträckning av 1 000 meter från gränsen för det område som omfat-
tas av koncessionen. Om det finns särskilda skäl får skyddszonen minskas.

Om en gruva eller motsvarande anläggning inte tagits i drift inom tre år ef-

ter det att bearbetningskoncession meddelades, får dock undersökningstill-
stånd meddelas inom skyddszonen fram till dess att anläggningen tas i drift.

Om en gruva eller motsvarande anläggning tagits i drift inom konces-

sionsområdet, får undersökningstillstånd inom skyddszonen trots första
stycket meddelas den som innehar bearbetningskoncessionen eller annan,
som har dennes medgivande.

9 b § När en ansökan om bearbetningskoncession har givits in för visst
område, skall vad som anges i 9 a § första stycket om hinder för undersök-
ningstillstånd gälla till dess att frågan om koncession slutligt avgjorts. En an-
sökan om undersökningstillstånd inom en skyddszon skall förklaras vilande i
avvaktan på slutligt beslut i koncessionsärendet.

1

Prop. 1997/98:47, bet. 1997/98:NU7, rskr. 1997/98:162.

background image

3 kap.

6 § Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område
som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till national-
park eller i strid med föreskrifter som har meddelats beträffande naturreservat
med stöd av naturvårdslagen (1964:822).

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen

bestämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats,
3. område som avses i 3 kap. 5 § lagen (1987:12) om hushållning med na-

turresurser m.m.

Ett medgivande enligt andra stycket 3 skall förenas med de villkor som är

nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets na-
tur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande
enligt andra stycket med villkor

7 § Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga
rum inom

1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning

enligt fastställd arbetsplan, trettio meter från järnväg eller kanal som är upp-
låten för allmän trafik eller trettio meter från allmän flygplats,

2. område inom etthundra meter från tomt med byggnad där någon är bo-

satt under övervägande del av året,

3. område med kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell

eller pensionat eller område med vårdanstalt, elevhem eller liknande inrätt-
ning, om den är avsedd för mer än femtio personer,

4. område med elektrisk kraftstation eller industriell anläggning,

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och

bygglagen (1987:10).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med

planen eller områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket 2-4 får undersökning

ske, om medgivande har lämnats av den som berörs av arbetet. I fall som
anges i första stycket 2 skall medgivande lämnas av ägaren till byggnaden el-
ler tomten och den som har nyttjanderätt till den. I fall som anges i första
stycket 3 och 4 skall medgivande lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.

6 kap.

3 § Ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession kan åter-
kallas, om tillstånds- eller koncessionshavaren inte fullgör sina skyldigheter
enligt denna lag eller enligt villkor i tillståndet eller koncessionen eller om
tillståndshavaren bryter mot villkor som uppställts för medgivande till un-
dersökningsarbete eller om det annars finns särskilda skäl.

2

2

Senaste lydelse 1993:690.

337

SFS 1998:165

background image

SFS 1998:165

8 kap.

1 § �renden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren, om inte annat följer av 2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av undersökningstillstånd

utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession skall bergmästaren,

såvitt gäller tillämpningen av lagen (1987:12) om hushållning med naturre-
surser m. m., samråda med länsstyrelsen i det eller de län där koncessions-
området ligger. Länsstyrelsen får därvid besluta om särskild utredning enligt
2 kap. 11 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

3 § �renden i övrigt om undersökningstillstånd eller bearbetningskonces-
sion prövas av bergmästaren.

I ärenden om förlängning av bearbetningskoncession enligt 4 kap. 10 §

skall bergmästaren, såvitt gäller tillämpningen av lagen (1987:12) om hus-
hållning med naturresurser m.m., samråda med länsstyrelsen i det eller de län
där koncessionsområdet ligger.

�renden om förlängning av bearbetningskoncession enligt 4 kap. 10 §

skall hänskjutas till regeringens prövning om bergmästaren vid tillämp-
ningen av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. finner
skäl att frångå vad länsstyrelsen har föreslagit. Hänskjutande skall också ske
av ärenden om återkallelse av undersökningstillstånd eller bearbetningskon-
cession av synnerliga skäl enligt 6 kap. 3 § samt av övriga ärenden enligt
denna paragraf som bergmästaren bedömer vara särskilt betydelsefulla från
allmän synpunkt.

9 kap.

4 § Markanvisningsförrättning hålls av bergmästaren.

Som förrättningsmän skall även delta två gode män om bergmästaren fin-

ner att det behövs eller när någon sakägare begär det och det inte medför
oskäligt dröjsmål.

14 kap.

3 § När ett undersökningstillstånd upphör utan att bearbetningskoncession
meddelas inom undersökningsområdet, skall tillståndshavaren, om han yr-
kesmässigt bedriver undersökningsarbete, senast inom tre månader till berg-
mästaren inge en redovisning över utförda undersökningsarbeten. Till redo-
visningen skall fogas en karta över det undersökta området. Av redovis-
ningen skall framgå

1. vem som utfört undersökningen,

2. vilken typ av undersökningsarbeten som har utförts,
3. hur omfattande undersökningen har varit samt

4. resultaten av undersökningen i form av rådata.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela när-

mare föreskrifter om redovisningens innehåll och utformning.

338

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 9 a och b §§ minerallagen skall inte

tillämpas i fråga om bearbetningskoncessioner som har meddelats av berg-
mästaren före den 1 juli 1998.

3. 14 kap. 3 § minerallagen i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fråga

om undersökningstillstånd som beviljats före den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

SFS 1998:165

339

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken