SFS 2020:578 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2020:578 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
SFS2020-578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i minerallagen (1991:45)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i minerallagen (1991:45) ska
införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, av följande lydelse.

2 kap.
7 a §
Tillstånd som har förlängts enligt 7 § andra stycket och som är giltiga
den 1 juli 2020 ska gälla i ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden
annars skulle ha löpt ut.

Om ett tillstånd enligt första stycket har förlängts med en tid som

understiger fem år kan tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren
med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst sex
år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 7 § andra stycket är
uppfyllda.

Första och andra styckena gäller inte undersökningstillstånd som avser

olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol
och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:183, bet. 2019/20:NU20, rskr 2019/20:368

SFS

2020:578

Publicerad
den 26 juni 2020

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.