SFS 2005:161 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2005:161 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
050161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 17 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)

dels att nuvarande 7 kap. 2�5 §§ skall betecknas 7 kap. 3�6 §§,
dels att 2 kap. 2, 9, 9 a och 10 §§, 3 kap. 3 och 5�7 §§, 5 kap. 1 och 3 §§,

6 kap. 1 och 3 §§, nya 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 och 9�12 §§, 9 kap. 22, 23, 25 och
26 §§, 10 kap. 1 §, 12 kap. 8 §, 15 kap. 4 och 6 §§, 16 kap. 1, 5 och 6 §§ och
17 kap. 2 § samt rubriken närmast före 2 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 5 § skall sättas närmast före 7 kap.

6 §,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 3 kap. 5 a §, 7 kap. 2

och 7 §§, 8 kap. 6 b och 8 a §§ och 10 kap. 1 a §, samt närmast före 7 kap.
7 § och 8 kap. 6 b § nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

2 §

Undersökningstillstånd skall meddelas, om det finns anledning att anta

att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral.

Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som uppenbarligen sak-

nar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning el-
ler den som tidigare har visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete.

Tillstånd att bedriva undersökning beträffande olja, gasformiga kolväten

eller diamant får beviljas endast den som visar att han eller hon är lämplig att
bedriva sådan undersökning.

9 §

2

När ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession har

upphört att gälla, kan en ansökan om undersökningstillstånd beträffande
mark inom samma område prövas tidigast ett år efter det att tillståndet eller
koncessionen upphörde att gälla.

Om det finns särskilda skäl, får bergmästaren medge undantag från be-

stämmelserna i första stycket.

9 a §

3

Undersökningstillstånd får inte meddelas för mark inom en skydds-

zon runt ett område som omfattas av en bearbetningskoncession. Skyddszo-
nen skall ha en sträckning av 1 000 meter från gränsen för det område som

1 Prop. 2004/05:40, bet. 2004/05:NU8, rskr. 2004/05:171.

2 Senaste lydelse 1998:165.

3 Senaste lydelse 1998:165.

SFS 2005:161

Utkom från trycket
den 5 april 2005

background image

2

SFS 2005:161

omfattas av koncessionen. Om det finns särskilda skäl får skyddszonen
minskas.

Om en gruva eller motsvarande anläggning inte tagits i drift inom tre år

efter det att bearbetningskoncession meddelades, får dock undersökningstill-
stånd meddelas inom skyddszonen fram till dess att anläggningen tas i drift.

Efter det att en bearbetningskoncession har beviljats slutligt, får undersök-

ningstillstånd inom skyddszonen trots första stycket ges till den som innehar
bearbetningskoncessionen eller någon annan, som har dennes medgivande.

Villkor i undersökningstillstånd

10 §

Undersökningstillstånd skall förenas med de villkor som behövs för

att skydda allmänna intressen eller enskild rätt samt med villkor om att till-
ståndshavaren skall ställa säkerhet för ersättning enligt 7 kap. 1 §.

3 kap.

3 §

Undersökningsarbete får bedrivas endast för att visa att sådant mineral

som omfattas av tillståndet finns inom området och för att ta närmare reda på
fyndighetens storlek, beskaffenhet och brytvärdhet.

Tillståndshavaren får i den utsträckning det behövs använda väg till och

inom området. Efter tillstånd av bergmästaren får tillståndshavaren också ta
mark i anspråk för att bygga nödvändig väg till och inom området.

Innan arbete påbörjas skall tillståndshavaren ha ställt säkerhet för ersätt-

ning enligt 7 kap. 1 §.

Arbetet skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas på någon an-

nans egendom och på natur- och kulturmiljön.

5 §

Undersökningsarbete får endast utföras i enlighet med en gällande ar-

betsplan.

Arbetsplanen skall upprättas av tillståndshavaren och innehålla en redo-

görelse för det undersökningsarbete som planeras, en tidsplan för arbetet och
en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna
intressen och enskild rätt.

Arbetsplanen skall delges ägaren till den mark där arbetet skall bedrivas

och innehavare av särskild rätt som berörs. Delgivning med innehavare av
renskötselrätt får ske genom att arbetsplanen delges den sameby som inne-
havarna tillhör. Arbetsplanen skall även sändas till bergmästaren.

Invändningar mot innehållet i arbetsplanen skall framställas skriftligt och

vara tillståndshavaren till handa inom tre veckor från delgivningen av ar-
betsplanen.

5 a §

En arbetsplan blir gällande om några invändningar enligt 5 § fjärde

stycket inte framställs. En arbetsplan blir också gällande om tillståndshava-
ren och den sakägare som framställt sådana invändningar kan komma över-
ens om arbetsplanens innehåll. En sådan arbetsplan skall sändas till berg-
mästaren.

Om invändningar enligt 5 § fjärde stycket har framställts får tillståndsha-

varen också begära att arbetsplanen prövas av bergmästaren. Arbetsplanen
skall fastställas av bergmästaren och bli gällande i den utsträckning de åtgär-

background image

3

SFS 2005:161

der som anges är nödvändiga för en ändamålsenlig undersökning och inte
medför så stora olägenheter för fastighetsägaren eller någon annan sakägare
att olägenheterna överväger tillståndshavarens intresse av att få utföra arbe-
tena.

Bergmästaren skall, i beslut om fastställande, meddela de villkor som be-

hövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt och för att förebygga
eller begränsa olägenheter. Bergmästaren får också besluta att arbetsplanen
skall gälla utan att den har vunnit laga kraft.

6 §

4

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område

som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till natio-
nalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kul-
turreservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om skydd

för samhällsviktiga anläggningar m.m. och sådant område utanför detta som
regeringen bestämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats, eller
3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Ett medgivande enligt tredje stycket 3 skall förenas med de villkor som är

nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets na-
tur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande
enligt tredje stycket med villkor.

7 §

5

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga

rum inom

1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning

enligt fastställd arbetsplan, trettio meter från järnväg eller kanal som är upp-
låten för allmän trafik eller trettio meter från allmän flygplats,

2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,
3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, under-

visningsanstalt, hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter
från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer
än femtio personer,

4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industri-

ell anläggning, eller

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och

bygglagen (1987:10).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med

planen eller områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket 2�4 får undersökning

ske, om medgivande har lämnats av den som berörs av arbetet. I fall som
anges i första stycket 2 skall medgivande lämnas av ägaren till byggnaden

4 Senaste lydelse 2001:444.

5 Senaste lydelse 1998:165.

background image

4

SFS 2005:161

eller marken och den som har nyttjanderätt till den. I fall som anges i första
stycket 3 och 4 skall medgivandet lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.

5 kap.

1 §

Den som har koncession får inom koncessionsområdet, i dagen eller

under jord, dels bedriva undersökningsarbete enligt 3 §, dels utföra bearbet-
ning och därmed sammanhängande verksamhet enligt 4�7 §§. För bearbet-
ning och därmed sammanhängande verksamhet som sker i dagen får konces-
sionshavaren dock ta i anspråk endast mark som har anvisats för ändamålet.

Mark utanför koncessionsområdet får tas i anspråk för annat ändamål än

undersökning eller bearbetning enligt vad som bestäms vid markanvis-
ningen.

�renden om markanvisning prövas vid markanvisningsförrättning enligt

bestämmelserna i 9 kap.

Bergmästaren kan, sedan beslutet om koncession har vunnit laga kraft,

medge att mark får tas i anspråk i avvaktan på att frågan om markanvisning
avgörs. Sådant medgivande får lämnas endast om koncessionshavaren ställer
säkerhet för den ersättning som avses i 7 kap. 3 §.

3 §

Undersökningsarbete får avse sådana mineral som omfattas av konces-

sionen. I den mån ingen annan har tillstånd eller koncession får koncessions-
havaren inom koncessionsområdet undersöka även andra koncessionsmine-
ral med undantag av olja, gasformiga kolväten och diamant.

I fråga om undersökningsarbete som bedrivs i dagen på ej anvisad mark

skall 3 kap. 3�5 a §§ tillämpas.

6 kap.

1 §

6

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får överlåtas efter

medgivande av prövningsmyndigheten. Medgivande i fråga om undersök-
ningstillstånd får lämnas om de krav är uppfyllda som anges i 2 kap. 2 § an-
dra och tredje styckena. Medgivande i fråga om bearbetningskoncession får
lämnas om de krav är uppfyllda som anges i 4 kap. 2 § första stycket 2 och
förvärvaren dessutom visar att han eller hon är lämplig att bedriva bearbet-
ning av fyndigheten.

3 §

7

Ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession kan åter-

kallas, om tillstånds- eller koncessionshavaren inte fullgör sina skyldigheter
enligt denna lag eller enligt villkor i tillståndet eller koncessionen eller om
tillståndshavaren bryter mot villkor som uppställts för medgivande till un-
dersökningsarbete eller om det annars finns synnerliga skäl.

6 Senaste lydelse 1993:690.

7 Senaste lydelse 1998:165.

background image

5

SFS 2005:161

7 kap.

2 §

Skada som föranleds av att bearbetningskoncession har beviljats skall

ersättas av koncessionshavaren.

Om ansökan om markanvisning inte har gjorts inom tio år från det att be-

slutet om bearbetningskoncession har vunnit laga kraft, skall koncessionsha-
varen lösa den fastighet eller fastighetsdel som ligger inom koncessionsom-
rådet, om fastighetsägaren begär det. Detta gäller dock inte om koncessions-
havaren visar att det saknas anledning att begära markanvisning inom områ-
det.

Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet eller del därav på

grund av att bearbetningskoncession har beviljats, skall koncessionshavaren
lösa den fastighet eller fastighetsdel som lider sådant men, om ägaren begär
det.

4 §

Beträffande ersättning och löseskilling enligt 1�3 §§ gäller 4 kap. och

5 kap. 23 §, 24 § och 27 § första stycket första meningen expropriationsla-
gen (1972:719) i tillämpliga delar. Vad som sägs i 4 kap. 3 § samma lag
skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från
dagen tio år före det ansökan om markanvisning gjordes. I fråga om ersätt-
ning vid inlösen enligt 2 § andra eller tredje stycket skall dock tiden räknas
från och med dagen för begäran om inlösen, om inte ersättningsfrågan prö-
vas vid markanvisningsförrättning.

Mineralersättning

7 §

Vid bearbetning skall koncessionshavaren för varje kalenderår betala

en mineralersättning. Ersättningen skall motsvara två promille av det beräk-
nade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits
och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Beräkningen skall ske
på grundval av mängden uppfordrad malm, malmens halt av koncessionsmi-
neral och genomsnittspriset för mineralet under året eller ett motsvarande
värde.

Av ersättningen skall tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom konces-

sionsområdet och en fjärdedel staten. Om det finns flera fastigheter inom
koncessionsområdet, skall ersättningen till fastighetsägare bestämmas efter
varje fastighets del i området. Ersättningen skall fastställas efter förhållan-
dena den 31 december det år ersättningen avser.

Koncessionshavaren skall i ett ärende om fastställelse av ersättning lämna

de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas.

8 kap.

1 §

8

�renden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren, om inte annat följer av 2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av undersökningstill-

stånd utan att någon annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

8 Senaste lydelse 1998:845.

background image

6

SFS 2005:161

I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession skall bergmästaren,

såvitt gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken, samråda med
länsstyrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen
får därvid besluta om särskild utredning enligt 2 kap. 11 § lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m.

Fastställelse av mineralersättning

6 b §

Bergmästaren fastställer mineralersättning enligt 7 kap. 7 §.

8 a §

Tvister i frågor som avses i 7 kap. 2 § prövas av bergmästaren. Om

en sådan tvist föreligger när markanvisningsförrättningen hålls, prövas frå-
gan vid förrättningen.

Innan beslut meddelas om inlösen av en del av en fastighet enligt 7 kap.

2 § tredje stycket skall på det sätt som gäller för fastighetsbildning en karta
med beskrivning ha upprättats över området och dess gränser ha utmärkts.

9 §

Tvister i frågor som avses i 7 kap. 3 § prövas vid markanvisnings-

förrättningen.

10 §

Beslut som har meddelats enligt 8, 8 a eller 9 § får verkställas.

11 §

Tvister om ersättning enligt denna lag i andra fall än som avses i 7

kap. 1, 2, 3 eller 7 § prövas av den fastighetsdomstol inom vars område kon-
cessionsområdet eller större delen därav ligger.

12 §

Vid tvister som avses i 8 kap. 7 § och vid tvister om ersättning enligt

7 kap. 1 eller 2 § skall tillstånds- eller koncessionshavaren ersätta staten för
kostnaderna i ärendet enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Vid tvister om ersättning enligt 7 kap. 2 § skall koncessionshavaren svara

för sina egna kostnader i ärendet och ersätta andra sakägare deras kostnader
för att bevaka sin rätt. Detta gäller dock inte om något annat följer vid en till-
lämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.

9 kap.

22 §

Beslut om markanvisning skall ange den anvisade markens läge, om-

fattning och ändamål samt innehålla avgörande i sådana tvister om ersätt-
ning enligt 7 kap. 1�3 §§ som har prövats vid förrättningen. Dessutom skall
beslutet innehålla avgörande i sådana frågor som anges i 20 och 21 §§.

Om löseskilling eller intrångsersättning bestäms, skall i beslutet också

anges om belopp skall deponeras enligt 10 kap. 2 § och var depositionen
skall ske.

23 §

�verenskommelse om ersättning som avses i 7 kap. 1�3 §§ skall fast-

ställas i markanvisningsbeslutet, om någon av parterna begär det.

25 §

Gränserna för mark som anvisas skall utstakas och utmärkas i behöv-

lig omfattning. Karta skall upprättas över marken. Den skall göras så nog-
grann som ändamålet kräver. Kan förrättningen genomföras och förrätt-

background image

7

SFS 2005:161

ningsresultatet åskådliggöras utan karta, behöver en sådan dock inte upprät-
tas.

Innan beslut meddelas om inlösen av del av fastighet enligt 7 kap. 3 §

andra stycket skall på det sätt som gäller för fastighetsbildning en karta med
beskrivning ha upprättats över området och dess gränser ha utmärkts.

26 §

Anvisad mark får tillträdas innan markanvisningsbeslutet har vunnit

laga kraft, om sökanden har ställt säkerhet för den ersättningsskyldighet som
avses i 7 kap. 1�3 §§ och bergmästaren inte bestämmer annat.

10 kap.

1 §

Ersättning som har bestämts vid markanvisningsförrättning skall beta-

las inom en månad från det att markanvisningsbeslutet vunnit laga kraft. På
ersättningen skall ränta beräknas från dagen då beslutet vann laga kraft eller,
om marken dessförinnan har tillträtts, från tillträdesdagen.

Ersättning enligt 7 kap. 2 § som inte har bestämts vid markanvisningsför-

rättning skall betalas inom en månad från det att ersättningsbeslutet vunnit
laga kraft. På ersättningen skall ränta beräknas från dagen då beslutet vann
laga kraft.

Ränta beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden till dess betal-

ning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

1 a §

Mineralersättning enligt 7 kap. 7 § skall betalas inom en månad från

det att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. På ersättningen skall ränta be-
räknas från dagen då beslutet vann laga kraft.

Ränta beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden till dess betal-

ning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

12 kap.

8 §

En andelshavare som inte har deltagit i ett visst arbete får ansluta sig

till detta efter anmälan på stämma eller skriftlig anmälan hos föreståndaren. I
sådant fall skall andelshavaren i förhållande till sin andel i koncessionen er-
sätta följande slag av kostnader som föranletts av arbetet:

1. kostnader för sådana byggnader och andra anläggningar, maskiner, red-

skap, inventarier och förråd som är nödvändiga eller nyttiga för fortsatt un-
dersökning eller bearbetning, efter det värde egendomen har när andelshava-
ren ansluter sig till arbetet,

2. kostnader för ersättning eller inlösen enligt 7 kap. 2 eller 3 § samt kost-

nader för markanvisningsförrättning och fördelning av ersättning,

3. kostnader för sådana undersöknings- och tillredningsarbeten som har

utförts efter markanvisningsförrättningen och som är nödvändiga eller nyt-
tiga för fortsatt undersökning eller bearbetning.

Har mark som tillhör en andelshavare tagits i anspråk för arbetet, skall

den andelshavare som ansluter sig betala ersättning för detta i förhållande till
sin andel enligt de grunder som anges i 7 kap. 4 §.

background image

8

SFS 2005:161

15 kap.

4 §

9

Om undersökningsarbete påbörjas utan att säkerhet har ställts enligt

3 kap. 3 § tredje stycket eller om väg byggs i strid med 3 kap. 3 § andra
stycket, får kronofogdemyndigheten på ansökan av den som äger eller inne-
har marken meddela särskild handräckning för att arbetet skall ställas in eller
att marken skall återställas på undersökarens bekostnad.

I fråga om sådan handräckning som avses i första stycket finns bestäm-

melser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

6 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som upp-

såtligen eller av oaktsamhet

1. bedriver undersökningsarbete i strid med bestämmelserna om krav på

undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession,

2. påbörjar undersökningsarbete utan att iaktta vad som föreskrivs i 3 kap.

3 § om ställande av säkerhet och i 3 kap 5 och 5 a §§ om arbetsplan,

3. utför bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet i strid

med bestämmelserna om bearbetningskoncession,

4. lägger igen utfraktsväg, ort eller borrhål i strid med bestämmelserna om

krav på tillstånd i 5 kap. 8 § eller 13 kap. 7 §, eller

5. lägger ned gruva eller motsvarande anläggning i strid med 14 kap. 4 §

tredje stycket.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som uppsåt-

ligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift när han fullgör upp-
giftsskyldighet enligt koncessionsvillkor eller enligt 2 § 1.

I fall som avses i första stycket 3 kan mineral som utvunnits förklaras för-

verkat.

Om ett brott som avses i första stycket 2 berör enbart enskilds rätt, får

åklagare väcka åtal endast om målsäganden anger brottet till åtal.

16 kap.

1 §

10

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

9 Senaste lydelse 1991:874.

10 Senaste lydelse 1995:106.

Beslut

�verklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor som
gäller undersökningstillstånd

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i frågor som
gäller fastställande av en arbetsplan för
undersökningsarbete enligt 3 kap. 5 a §

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av bergmästaren i frågor som
gäller meddelande av bearbetningskon-
cession, tillstånd till överlåtelse av kon-
cession eller ändring av villkoren för en
koncession

Regeringen

background image

9

SFS 2005:161

Beslut av bergmästaren i frågor om för-
längning av giltighetstiden för en bear-
betningskoncession enligt 4 kap. 10 §

Regeringen

Beslut av bergmästaren i andra frågor
som gäller bearbetningskoncession

Allmän förvaltningsdomstol

Tillstånd av bergmästaren till byggande
av väg enligt 3 kap. 3 § andra stycket

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i fråga som av-
ses i 3 kap. 7 §

Länsstyrelsen

Förhandsbesked av bergmästaren enligt
4 kap. 9 § tredje stycket

Allmän förvaltningsdomstol

Tillstånd av bergmästaren att lägga igen
utfraktsväg, ort eller borrhål enligt
5 kap. 8 § eller 13 kap. 7 §

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i ärenden om er-
sättning enligt 7 kap. 1 eller 2 §

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av bergmästaren om mineraler-
sättning enligt 7 kap. 7 §

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av bergmästaren enligt 8 kap. 7 §

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten i
ärenden om markanvisning

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Tillstånd av bergmästaren att lägga ned
gruva eller motsvarande anläggning en-
ligt 14 kap. 4 § tredje stycket

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i andra frågor
enligt denna lag

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av länsstyrelsen i frågor som av-
ses i 3 kap. 6 §

Regeringen

Beslut av länsstyrelsen i frågor om prö-
vande av säkerhet enligt 17 kap.

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av Statens jordbruksverk eller
Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a § första
eller fjärde stycket.

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut

�verklagas hos

background image

10

SFS 2005:161

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 §

11

Länsstyrelsens beslut i överklagade ärenden enligt 3 kap. 7 § får inte

överklagas. Detsamma gäller fastighetsdomstolens beslut i dit överklagade
ärenden som gäller jäv mot förrättningsman.

6 §

�verklagas bergmästarens beslut i ett ärende om ersättning enligt

7 kap. 1 eller 2 § eller i en tvist enligt 8 kap. 7 § eller överklagas förrätt-
ningsmyndighetens beslut i ett ärende om markanvisning, svarar tillstånds-
eller koncessionshavaren för sina egna kostnader i fastighetsdomstolen och i
högre rätt. Tillstånds- eller koncessionshavaren svarar vidare för de kostna-
der som åsamkas motparterna i fastighetsdomstolen genom att tillstånds- el-
ler koncessionshavaren har överklagat bergmästarens beslut och i högre rätt
genom att han eller hon har överklagat dit. Vad som nu har sagts gäller dock
inte om annat följer av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken. I övrigt tilläm-
pas 18 kap. rättegångsbalken.

17 kap.

2 §

Om säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte har godkänts av den

till vars förmån den ställs, skall säkerheten prövas av länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar

som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 5 och 5 a §§ tillämpas inte på undersöknings-

tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet. Om ett sådant undersök-
ningstillstånd förlängs efter denna tidpunkt skall dock de nya bestäm-
melserna tillämpas för tiden därefter.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 7 §§ tillämpas inte på bearbetnings-

koncessioner som har beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

11 �ndringen innebär att första stycket upphävs.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.