SFS 2005:188 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2005:188 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
050188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 7 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i minerallagen (1991:45) skall

införas en ny paragraf, 16 kap. 4 a §, av följande lydelse.

16 kap.

4 a § Bergmästarens beslut i fråga om bearbetningskoncession får överkla-
gas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om
åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avse-
ende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156,
25.6.2003, s. 17, Celex 32003L0035).

SFS 2005:188

Utkom från trycket
den 19 april 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.