SFS 2021:120 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2021:120 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
SFS2021-120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i minerallagen (1991:45)

Utfärdad den 18 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)

dels att nuvarande 2 kap. 7 a § ska betecknas 2 kap. 7 c §,
dels att den nya 2 kap. 7 c § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 7 a och 7 b §§, av följande

lydelse.

2 kap.
7 a §
Trots vad som sägs i 5 § ska undersökningstillstånd som var giltiga
den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 gälla i fyra år från
dagen för beslutet.

Första stycket gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller

gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där
stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

7 b § Tillstånd som har förlängts enligt 6 § och som är giltiga den 1 mars
2021 ska gälla i ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars skulle
ha löpt ut.

Om ett tillstånd enligt första stycket har förlängts med en tid som

understiger tre år ska tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren
med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst fyra
år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda.

Första och andra styckena gäller inte undersökningstillstånd som avser

olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol
och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

7 c §2 Tillstånd som har förlängts enligt 7 § första stycket och som är
giltiga den 1 mars 2021 ska gälla i ytterligare ett år från den dag då
giltighetstiden annars skulle ha löpt ut.

Om ett tillstånd enligt första stycket har förlängts med en tid som

understiger fyra år ska tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren
med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst fem
år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 7 § första stycket är
uppfyllda.

Tillstånd som har förlängts enligt 7 § andra stycket och som är giltiga den

1 juli 2020 ska gälla i ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars
skulle ha löpt ut.

1 Prop. 2020/21:67, bet. 2020/21:NU9, rskr 2020/21:190.
2 Senaste lydelse av tidigare 2 kap. 7 a § 2020:578.

SFS

2021:120

Publicerad
den

19 februari 2021

background image

2

SFS

2021:120

Om ett tillstånd enligt tredje stycket har förlängts med en tid som

understiger fem år kan tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren
med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst sex
år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 7 § andra stycket är
uppfyllda.

Första�fjärde styckena gäller inte undersökningstillstånd som avser olja

eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och
där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

MARIA WETTERLING
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.