SFS 2001:444 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 2001:444 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
010444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 6 § minerallagen (1991:45)

skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område

som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till natio-
nalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kul-
turreservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen be-

stämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats,
3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Ett medgivande enligt tredje stycket 3 skall förenas med de villkor som är

nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets na-
tur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande
enligt andra stycket med villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Senaste lydelse 1998:845.

SFS 2001:444

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 6 § minerallagen (1991:45)

skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område

som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till natio-
nalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kul-
turreservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen be-

stämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats,
3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Ett medgivande enligt tredje stycket 3 skall förenas med de villkor som är

nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets na-
tur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande
enligt andra stycket med villkor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Senaste lydelse 1998:845.

SFS 2001:444

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.