SFS 1998:845 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Du är här: Start / Miljörätt / Minerallag (1991:45) / SFS 1998:845 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
980845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om minerallagen (1991:45)

dels

att 1 kap. 8 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 7 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 2 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 8 kap. 1, 2

och 3 §§ samt 13 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

3

Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i

miljöbalken, plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1988:950) om kul-
turminnen m.m.

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befatt-

ning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att be-
driva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (1988:220).

3 kap.

6 §

4

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område

som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till natio-
nalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kul-
turreservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,

äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen be-

stämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats,
3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Ett medgivande enligt andra stycket 3 skall förenas med de villkor som är

nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets na-

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Senaste lydelse 1991:1891.

4

Senaste lydelse 1998:165.

SFS 1998:845

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:845

tur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande
enligt andra stycket med villkor.

4 kap.

2 §

5

Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit på-

träffad och

2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får

den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas

endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession skall 3 och 4 kap. miljöbalken till-

lämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som se-

nare skall prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, skall 3 och 4 kap.
miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsären-
det.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbeskriv-

ning fogas till ansökan. När det gäller förfarandet, kraven på miljökonse-
kvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §,
7 §, 8 § första stycket och 9�12 §§ miljöbalken tillämpas.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om

syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre av-
vikelser göras.

10 §

Pågår inte regelbunden bearbetning eller sådan verksamhet som anges

i 9 § första stycket, får koncessionstiden på ansökan av koncessionshavaren
förlängas med högst tio år, om det är motiverat med hänsyn till det allmän-
nas intresse av att mineraltillgångarna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.
Vid prövningen skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.

6 kap.

4 §

Om verksamhet enligt en koncession ger upphov till betydande olägen-

heter som inte förutsågs när koncessionen meddelades, får prövningsmyn-
digheten bestämma de villkor för den fortsatta verksamheten som behövs för
att förebygga eller minska olägenheterna. Detsamma gäller arbete enligt un-
dersökningstillstånd för olja, gasformiga kolväten och diamant.

I övrigt får villkor i undersökningstillstånd eller koncession ändras endast

i enlighet med tillstånds- eller koncessionshavarens begäran eller medgi-
vande.

Vid prövningen skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.

5

Senaste lydelse 1993:690.

background image

3

SFS 1998:845

8 kap.

1 §

6

�renden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren, om inte annat följer av 2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av undersökningstillstånd

utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession skall bergmästaren,

såvitt gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken, samråda med läns-
styrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen får
därvid besluta om särskild utredning enligt 2 kap. 11 § lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.

2 §

�renden om beviljande av bearbetningskoncession skall hänskjutas till

regeringens prövning, om

1. bergmästaren bedömer frågan om koncession vara särskilt betydelsefull

ur allmän synpunkt eller

2. bergmästaren vid tillämpningen av 3 eller 4 kap. miljöbalken finner skäl

att frångå vad länsstyrelsen har föreslagit.

3 §

7

�renden i övrigt om undersökningstillstånd eller bearbetningskonces-

sion prövas av bergmästaren.

I ärenden om förlängning av bearbetningskoncession enligt 4 kap. 10 §

skall bergmästaren, såvitt gäller tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken,
samråda med länsstyrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger.

�renden om förlängning av bearbetningskoncession enligt 4 kap. 10 §

skall hänskjutas till regeringens prövning om bergmästaren vid tillämp-
ningen av 3 eller 4 kap. miljöbalken finner skäl att frångå vad länsstyrelsen
har föreslagit. Hänskjutande skall också ske av ärenden om återkallelse av
undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession av synnerliga skäl en-
ligt 6 kap. 3 § denna lag samt av övriga ärenden enligt denna paragraf som
bergmästaren bedömer vara särskilt betydelsefulla från allmän synpunkt.

13 kap.

4 §

I den mån det är motiverat från allmän eller enskild synpunkt skall

koncessionshavaren utföra efterarbete och ta bort andra anläggningar än som
anges i 3 §. Denna bestämmelse innebär inte någon inskränkning i konces-
sionshavarens skyldigheter enligt 2 kap. 8 § eller 10 kap. miljöbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om

ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande.

3. Bestämmelsen i 1 kap. 8 § skall fortfarande tillämpas när regeringen har

fattat beslut om tillstånd före denna lags ikraftträdande.

4. Förbudet i 3 kap. 6 § första stycket mot undersökningsarbete i strid med

föreskrifter för naturreservat skall inte gälla i områden som den 31 december

6

Senaste lydelse 1998:165.

7

Senaste lydelse 1998:165.

background image

4

SFS 1998:845

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

1998 betecknas som naturvårdsområde. Förbudet skall dock gälla om en fö-
reskrift som hindrar undersökningsarbete införs efter nämnda tidpunkt.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken